ทุเรียนพื้นเมืองลับแล (1)

แหล่งที่มา : คุณอดุลย์ศักดิ์ ไชยราช สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 081-973-1897