ทุเรียนพันธุ์คำแปง

ทุเรียนพันธุ์คำแปง เป็นทุเรียนพื้นเมืองลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

แหล่งที่มา : คุณอดุลย์ศักดิ์ ไชยราช สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 081-973-1897