แกลง 1

เจ้าของ คุณเสริมศักดิ์ เปรมกมล 53/3 หมู่ที่ 5 ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โทรศัพท์ 089-833-2880