พิมเสนเปรี้ยว

ชื่อวิทยาศาสตร์ Mangifera indica L.

ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

ลักษณะทรงพุ่มต้น (canopy) ปานกลาง (medium)

ลักษณะเปลือกลำต้น (bark texture) เรียบ (smooth) การเลื้อยของกิ่ง (climbing of branch) ไม่เลื้อย (no) รูปร่างของใบ (leaf shape) ป้อมกลางใบ (elliptical) ปลายใบ (leaf apex) แหลม (acute) ฐานใบ (leaf base) มน (obtuse) ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire)

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) การออกดอก (flowering) ง่าย (easy) การติดผล (fruit setting) ง่าย (easy) ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุ 10 ปี (yield) 500–700 ผล อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 95-100 วัน ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ในฤดูกาล (season) น้ำหนักผล (fruit weight) 300 กรัม สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) OG 24 A กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นอ่อน (mild) ความหนาเนื้อ (fleah thickness) 2.40 เซนติเมตร เส้นใยในเนื้อ (fibre) มี (present) ปริมาณเส้นใยในเนื้อ (quantity of fibre) น้อย (scarce) ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) ความหนาเปลือก (skin thickness) 0.10 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 146 A สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) OG 24 B ขนาดเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) 4.35 เซนติเมตร ความยาว (length) 11.62 เซนติเมตร ความหนา (thickness) 1.67 เซนติเมตร น้ำหนักเมล็ด (stone weight) 40 กรัม รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) เปรี้ยว รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน ความหวานเนื้อ (brix) 20 องศาบริกซ์

แหล่งที่มา : คุณสุรศักดิ์ ศรีอำนวย บ้านสวนไม้ดี ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ 081-3096786