ปทุมธานี ระดมผลผลิต เกษตรมาตรฐาน “GAP” เปิดตลาดกลางกรุง โชว์ศักยภาพอาหารปลอดภัย

กระแสการบริโภคของคนทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยหันมาให้ความสำคัญต่อประเด็น “ความปลอดภัย” ของอาหารกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ภาคการเกษตรของไทยในฐานะ “ต้นทาง” การผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร จำเป็นต้องเร่งปรับตัวเพื่อรับมือกับกระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า จังหวัดปทุมธานี นับเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ สินค้าหลักคือ ข้าว พืขผัก ไม้ผล อาทิ กล้วย ฝรั่ง แคนตาลูป เมล่อน และผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆ และยังมีแหล่งประมงน้ำจืด และด้านปศุสัตว์ ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา จังหวัดปทุมธานี ความตระหนักดีถึงผลกระทบอันร้ายแรงจากการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรรวมทั้งกระแสความต้องการของประชาชนที่ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของอาหารมากขึ้น

ทางจังหวัดปทุมธานี จึงได้กำหนดประเด็นการพัฒนาสินค้าเกษตรไว้ชัดเจน ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบอาหารปลอดภัยอย่างครบวงจร” เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการผลิตทางการเกษตรตั้งแต่ “ต้นทาง” คือ แปลงของเกษตรกรต้องได้คุณภาพมาตรฐาน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ขณะที่ “กลางทาง” คือ การแปรรูปเป็นอาหารต้องมีความสะอาดปลอดภัย ไปจนถึง “ปลายทาง” คือ การนำผลผลิตและสินค้าแปรรูปส่งไปให้ถึงมือผู้บริโภคได้อย่างสะอาด ถูกหลักอนามัย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีดำเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัยขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ เชื่อมโยง การผลิต การตลาดและการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของจังหวัด นอกจากนั้น ยังมีโครงการที่ดำเนินงานตามภารกิจของกระทรวงต่างๆ เช่น โครงการ Clean Food Good Taste โครงการตลาดสดน่าซื้อ โครงการการรับรองแหล่งจำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐาน (Q) และโดยเฉพาะการสนับสนุนเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม หรือ GAP (Good Agriculture Practices)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการขยายผลในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่และส่งเสริมการตลาดแก่สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของจังหวัดปทุมธานี ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง รวมทั้งเพื่อกระตุ้นประชาชนชาวไทยให้เกิดความตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมีปนเปื้อนในสินค้าประเภทต่างๆ

จังหวัดปทุมธานีวางแผนจัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย จังหวัดปทุมธานี” ขึ้น จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่าง วันที่ 18-22 มิถุนายน 2561 ครั้งที่ 2 ระหว่าง วันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561 และครั้งที่ 3 ระหว่าง วันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

จุดเด่นสำคัญของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อนำเสนอจุดยืนของจังหวัดปทุมธานีในเรื่องอาหารปลอดภัย ซึ่งเป็นความปลอดภัยที่ครอบคลุมหมดตั้งแต่ต้นทาง คือ ผู้ผลิต จนถึงปลายทาง คือ ผู้บริโภค โดยระดมสินค้าจากเกษตรกรและผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย จำนวน 200 ราย มาออกร้านจำหน่ายให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง

นอกจากนั้น ในงานยังมีการนำเสนอความรู้เรื่องสารเคมีปนเปื้อนในสินค้าเกษตรและอาหาร การจัดนิทรรศการ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น การตรวจเลือดเพื่อหาสารเคมี สาธิตเมนูอาหารเพื่อสุขภาพจากเชฟที่มีชื่อเสียง ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขายและสาระบันเทิงอื่นๆ อีกมากมาย

พลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาด กับงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย จังหวัดปทุมธานี” ทั้ง 3 ครั้ง ที่อาคารบี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ จังหวัดปทุมธานี ขอเชิญชวนประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง มาร่วมงานในครั้งนี้ เพราะเป็นโอกาสดีที่ผู้บริโภคจะได้สัมผัสกับสินค้าคุณภาพจากแหล่งผลิตมาตรฐานจากแหล่งผลิตจังหวัดปทุมธานี ที่เกษตรกรตัวจริงเสียงจริงจะนำสินค้าเกษตรคุณภาพดีมาส่งถึงมือผู้บริโภคด้วยตัวเอง