กรมส่งเสริมการเกษตร จัดยิ่งใหญ่ MOU ร่วมกับ ม.ขอนแก่น วางเป้าพัฒนาวิชาการด้านการวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร ต่อยอดสู่เกษตรกร

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือการพัฒนาวิชาการด้านวิจัย และการส่งเสริมการเกษตร ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า เป้าหมายการวิจัยครั้งนี้มุ่งไปสู่การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ โดยเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผ่านกลไกของ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. ) และ แปลงใหญ่ รวมไปถึงการรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสินค้าเกษตร ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีเทคโนโลยีที่สำคัญหลากหลายรูปแบบ นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังได้นำเยี่ยมชม ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ เป็นต้น

“ความร่วมมือในการพัฒนาวิจัยร่วมกันในครั้งนี้ จะถ่ายทอดให้เกษตรกรอย่างเป็นระบบ ผ่านกลไกการส่งเสริมการเกษตร ผ่านระบบส่งเสริมการเกษตร T & V system ” รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว