รวมนักส่งเสริมการเกษตรทั่วประเทศ เปิดเวทีขับเคลื่อนงานส่งเสริม พร้อมลุยงานปฏิรูปภาคการเกษตร

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในการสัมมนา Year End Conference ประจำปี 2561 ว่า การปฏิรูปภาคการเกษตร เป็นสิ่งที่รัฐบาลการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องเกิดขึ้น มีหลายโครงการที่ขับเคลื่อนอยู่ในขณะนี้ และมุ่งเน้นไปที่เกษตรกร ที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ และมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน เนื่องจากกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดเกษตรกรและมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานครอบคลุมพื้นที่ทำการเกษตรทั่วประเทศ การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานให้กับเกษตรกร นอกจากเจ้าหน้าที่ทำงานแล้ว ยังคงจำเป็นต้องทำงานร่วมกับเครือข่ายการทำงานในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะ เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย แปลงใหญ่ เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer ที่จะต้องทำงานควบคู่กันในการขับเคลื่อนและการปฏิรูปภาคการเกษตรต่อไป

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงาน สัมมนา Year End Conference ประจำปี 2561 ได้รวม เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ หัวหน้างานในระดับพื้นที่ทั้งหมด เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ กว่า 2000 คน เพื่อต้องการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานได้รับทราบนโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน นอกจากภารกิจตามหน้าที่ที่ต้องดูแลเกษตรกร ยังจะต้องทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ปัญหาภาคการเกษตร Chief of Operation (COO) และคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ปัญหาภาคการเกษตร Operation Team (OT) และเป็นทีมเกษตร ที่จะต้องพร้อมเดินหน้าให้เปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้อยู่ดีมีสุข

ภายในการสัมมนาครั้งนี้ ยังมีการนำเสนอหลายโครงการที่ประสบความสำเร็จเพื่อเป็นต้นแบบให้กับในพื้นที่ ในการทำงานแบบบูรณาการการทำงานร่วมกัน เช่น การนำเสนอในประเด็น การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต งานท้าท้ายของนักส่งเสริมการเกษตร การขับเคลื่อนนโยบาย Big DATA และ Precision Farming ภายใต้การดำเนินการตามบทบาทของกรมส่งเสริมการเกษตร การบริหารจัดการเพื่อมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ในการจัดการบริการจัดการหนอนหัวดำมะพร้าว อย่างยั่งยืน

การขับเคลื่อนโครงการเร่งด่วนที่ต้องเสร็จภายใต้เวลาที่จำกัด และสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เช่น โครงการเกษตรยั่งยืน 1 (โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี) การนำเสนอ Young Smart Farmer บนเส้นทางเดินที่มั่นคงกับการพัฒนาการเกษตร และการบริหารจัดการคนและงาน ทางการเกษตร ความสำเร็จ การนำเสนอ การส่งเสริมการเกษตรในทศวรรษหน้า จากนักส่งเสริมการเกษตร รุ่นใหม่ Future DOAE และรับฟังการบรรยายพิเศษ นวัตกรรมเทคโนโลยีกับการพัฒนาการเกษตรในทศวรรษหน้า โดย พ.อ. ดร. เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม และรองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)