สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก จัดมหกรรมสินค้าสหกรณ์ ปี 2561 วันที่ 19-23 ก.ย.นี้ ช่วยเพิ่มช่องทางการขายสินค้าการเกษตรและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของสหกรณ์ และยังช่วยดูแลค่าครองชีพประชาชน จำหน่ายสินค้าราคาถูก

นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 19 -23 กันยายน นี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดงาน “มหกรรมสินค้าสหกรณ์ ปี 2561” (ภาคเหนือ) เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูป หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่ เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ทั้งในจังหวัดพิษณุโลกและเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศ รวมถึงเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขยายช่องทางตลาดสินค้าสหกรณ์

สำหรับงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ ปี 2561 (ภาคเหนือ) จัดขึ้นบริเวณลานจอดรถ หน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย กิจกรรมการจำหน่ายสินค้าและผลิตคุณภาพต่างๆ มากมายจากขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ เครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ และกลุ่มผู้ผลิตต่างๆ จาก 26 จังหวัด ที่นำสินค้ามาร่วมจำหน่าย กว่า 90 บู๊ธ เปิดร้านจำหน่ายตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. ของทุกวัน ซึ่งมีให้เลือกซื้อทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค ผักสดและผลไม้ตามฤดูกาลจากสวนเกษตรกรส่งตรงถึงผู้บริโภคในราคาย่อมเยา ช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชน

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ นอกจากจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้นให้ได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้ามีคุณภาพมาตรฐาน ราคายุติธรรม ยังเป็นการเพิ่มบทบาทของสหกรณ์ให้เป็นที่พึ่งของชุมชนได้ พร้อมกันนี้ยังช่วยเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ และผลไม้คุณภาพของขบวนการสหกรณ์และเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังเกิดการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตกับสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ผู้ประกอบการภาคเอกชนในท้องถิ่นอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรม “สหกรณ์สอนอาชีพ” โดยจะมีวิทยากรเข้ามาฝึกสอนอาชีพให้ฟรีทุกวัน อาทิ สอนวิธีการทำขนมลูกชุบ, ขนมดอกจอก, การบูรผลไม้, การประดิษฐ์ดอกไม้ดิน (ดอกบัว), การจัดดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น เป็นต้น โดยเปิดการสอนวันละ 2 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 16.00-18.00 น. ให้แก่ประชาชนที่สนใจ เพื่อนำความรู้กลับไปประกอบอาชีพเสริมให้มีรายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการสหกรณ์ และกิจกรรมการแสดงดนตรี เพื่อสร้างสีสันบรรยากาศการจัดงานให้เป็นไปอย่างคึกคัก ดังนั้น สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง เที่ยว ชม ชิม ช็อป สินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่นำมาจำหน่ายในงานด้วย

“กลุ่มผู้ผลิตต่างๆ ที่มาร่วมออกร้านจำหน่ายในครั้งนี้ ต้องมีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะสามารถแข่งขันได้ในตลาด เพราะปัจจุบันตลาดทั้งในและต่างประเทศแข่งขันกันสูงมาก ดังนั้น คุณภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค และขอให้มีการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งร่วมกันพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนได้อย่างแท้จริง”