วช. จัดประกวด “ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2562 ชิงเงินรางวัลกว่า 1 ล้านบาท”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดประกวด “ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2562” เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระหว่าง วันที่ 24 – 25 กันยายน 2561 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 1 อาคาร วช. 1 และบริเวณโถงกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร วช. 4 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วยงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายเพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล นโยบายที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การพัฒนาฐานรากของการวิจัยที่สำคัญคือเรื่องของบุคลากร โดยให้ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจแก่นักวิจัยและนักประดิษฐ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และสนับสนุนนักวิจัย นักประดิษฐ์ในการพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ

การจัดงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นเป็นกิจกรรมที่ วช. จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเปิดเวทีให้นักประดิษฐ์ได้แสดงศักยภาพด้านการประดิษฐ์คิดค้น และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน และเกิดความร่วมมือในการพัฒนาต่อยอดผลงานไปสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ซึ่งในปีนี้ มีผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้น 150 ผลงาน ใน 9 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย สาขาปรัชญา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ สาขาการศึกษา และสาขาสังคมวิทยา
ผลงานที่ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นจะได้รับเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตรเกียรติคุณในแต่ละสาขา ดังนี้ 1. รางวัลระดับดีเด่น ๑ รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท 2. รางวัล ระดับดีมาก ๑ รางวัล รางวัลละ 250,000 บาท 3. รางวัลระดับดี ๑ รางวัล รางวัลละ 150,000 บาท และ 4. รางวัลประกาศเกียรติคุณ ๒ รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

ทั้งนี้ การจัดงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น จะเป็นอีกหนึ่งเวที ที่จะช่วยส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจแก่นักวิจัยและนักประดิษฐ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติ และสนับสนุนนักวิจัย นักประดิษฐ์ในการพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ใช้การวิจัยและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการนำพาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น และนวัตกรรม โดยพิธีมอบรางวัลจะมีขึ้นใน “งานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2562” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค