ร้อยเอ็ด เตรียมพร้อมจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19 มีการถอดบทเรียน พร้อมยกระดับการจัดงานเป็นแบบพรีเมี่ยม RICE EXPO 2018

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมชั้น 5 พระมหาเจดีย์ชัยมงคลอาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่ 19 จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการดำเนินงานของ นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด นายสมเกียรติ ชัยคณารักษ์กูล ประธานหอการค้า และคณะกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ จัดงานข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่ 19 จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการโรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้กิจกรรมการจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก สามารถขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวหอมมะลิ ในด้านการผลิตการแปรรูป การค้าการตลาดให้เข้มแข็ง และให้การจัดงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่ 19 จังหวัดร้อยเอ็ด ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ 19 กันยายน 2561 พร้อมนี้ได้มีการถอดบทเรียน การจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่ 18 จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน ข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่ 19 จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเน้นไปที่ การยกระดับการจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก RICE EXPO 2018

นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่า กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้มอบหมายให้จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นศูนย์กลางเรื่องข้าวหอมมะลิ และการจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก เพื่อเป็นการเชื่อมโยงเครือข่าย การผลิตการแปรรูป และการตลาดข้าวหอมมะลิครบวงจร และเป็นการประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ และเพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันของข้าวหอมมะลิ และนำมาซึ่งรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป

จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับภาคเอกชน ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด สภาอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด และชมรมโรงสีข้าวจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการโรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสัมมนาวิชาการ การเจรจาการค้าและลงนามบันทึกข้อตกลง การประกวดแข่งขัน สาธิต และฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงของศิลปินคืนถิ่น และภายในงานจัดให้มีการแสดงสินค้าและนิทรรศการ RICE EXPO 2018 เพื่อให้กิจกรรม การจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวหอมมะลิ ในด้านการผลิตการแปรรูปการค้าการตลาดที่เข้มแข็ง และให้การจัดงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่ 19 จังหวัดร้อยเอ็ด ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ 19 กันยายน 2561

ที่ผ่านมามีการจัดประชุมหารือระหว่างจังหวัดกับเอกชน โดยเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 มีการจัดแถลงข่าวประชาสัมพันธ์งานและการจัดนิทรรศการ ที่โครงการล้ง ๑๙๑๙ และได้สรุปผลการจัดงานและการถอดบทเรียนจากการจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่ 18 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2560 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดและโรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ที่สำคัญคือ การเจรจาจากการค้าข้าวหอมมะลิและบันทึกข้อตกลง โดยมีผู้ประกอบการของชาวไทยและผู้ประกอบการค้าข้าวจากเมืองฮ่องกง เมืองกวางโจว นครหนานหนิง และนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมไปถึงคู่ค้าข้าวหอมมะลิจากภูมิภาคอื่น จำนวน 214 ราย มีการจับคู่ธุรกิจและลงนามบันทึกข้อตกลงจำนวน 16 คู่สัญญา โดยได้ทำการบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิ จำนวน 28,530 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวม 708,9 64,000 บาท

โดยที่ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่ 18 จังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี พ.ศ. 2560 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.98 และที่สำคัญอีกกิจกรรมหนึ่งคือการเจรจาการค้าข้าวหอมมะลิและบันทึกข้อตกลงหน้าห้องประดับดาวโรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดพบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ส่วนกิจกรรมการสาธิตและฝึกอบรมระยะสั้นมีความสนใจ ได้แก่ การทำสบู่จากน้ำนมข้าว การทําไอศกรีม การทำบราวนี่ และการทำโลชั่นบำรุงผิว การทำขนมเปี๊ยะจากแป้งข้าวหอมมะลิ