ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมรองรับนโยบายการส่งเสริมท่องเที่ยวเมืองรองของรัฐบาล หลังนายกรัฐมนตรีเดินทางมาลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดลำพูน พร้อมมอบหมายการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเมืองรองอย่างเต็มที่

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า จังหวัดลำพูนถือเป็นจังหวัดหนึ่งใน 55 จังหวัด ที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองท่องเที่ยวรองตามนโยบายของรัฐบาล โดยเมื่อ วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางจังหวัดได้มีการต้อนรับคณะของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้เดินทางมาตรวจราชการจังหวัดลำพูน และให้เกียรติเดินทางด้วยแพ็กเกจในโครงการ “ไทยเที่ยวไทย…ไทยยั่งยืน” สู่เส้นทางวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ อีกทั้งยังร่วมประกาศ “ลำพูนเมืองสะอาดปราศจากโฟม (No Foam)” กับทางจังหวัดลำพูน ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่สะท้อนให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของประเทศไทยต่อไป

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดลำพูน ล่าสุดได้ถูกจัดทำไว้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเมืองรองตามโครงการ ไทยเที่ยวไทย..ไทยยั่งยืน ซึ่งแต่ละแห่งมีความสำคัญทั้งเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแบบล้านนา เช่น “วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร” ซึ่งเป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคเหนือ และยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวลำพูน โดยเฉพาะการเดินทางมานมัสการพระธาตุหริภุญชัย พระธาตุประจำปีเกิดของปีระกาตามความเชื่อคติทางล้านนา

รวมทั้งยังมี “อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี” ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย “วัดมหาวันวนาราม” ซึ่งเคยเป็นอารามหลวงของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์ของนครหริภุญไชย ภายในวัดมีพระพุทธสิกขีปฏิมากร หรือพระศิลาดำเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่พระนางจามเทวีอัญเชิญมากจากเมืองละโว้ ชาวเมืองเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่า “พระรอดหลวง” หรือ “พระรอดลำพูน” และ “กู่ช้าง กู่ม้า” เป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่คู่กัน และเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวลำพูน

สำหรับจังหวัดลำพูนนั้น เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือ มีอายุประมาณ 1,400 ปี มีพระนางจามเทวี เป็นปฐมกษัตริย์ปกครอง มีพื้นที่ 4,505 ตร.กม. ประชากร 406,041 คน แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 510 ตำบล 577 หมู่บ้าน 58 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขณะเดียวกัน จังหวัดลำพูน ยังมีความสำคัญทั้ง การเป็นเมืองเกษตร โดยมีพื้นที่เกษตร รวม 630,053 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2,816,176 ไร่ มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ ลำไย หอมแดง กระเทียม และมะม่วง ล่าสุด ณ วันนี้ลำพูนยังได้รับการต่อยอดแปรรูปผลผลิต เช่น ลำไยอบแห้งสีทอง ซึ่งได้เป็นอาหารว่างบนเครื่องบินการบินไทยอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ในแง่ของการรองรับอุตสาหกรรมนั้น จังหวัดลำพูนยังเป็นเมืองอุตสาหกรรมขนาดย่อม โดยเป็นที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ และโรงงานเอกชน รวม 893 โรงงาน มูลค่าการลงทุน 169,037 ล้านบาท ส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์มวลรวม หรือ GPP สูงที่สุดในภาคเหนือ ประมาณ 70,323 ล้านบาท หรือเฉลี่ยต่อหัว 172,716 บาท/คน/ปี ส่วนด้านเมืองวัฒนธรรม มีพระธาตุหริภุญชัย ซึ่งเป็น 1 ใน 8 จอมเจดีย์ของประเทศ มีครูบาศรีวิชัย ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของพี่น้องชาวจังหวัดลำพูน และเป็นผู้สร้างทางขึ้นพระธาตุดอยสุเทพ

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลสถิติการท่องเที่ยวรายจังหวัดของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ล่าสุดในเดือนกรกฎาคม 2561 จังหวัดลำพูน มีจำนวนผู้มาเยือนทั้งหมด 81,466 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 3.4% คิดเป็นรายได้ประมาณ 89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 8.5% ส่วนในช่วง 7 เดือน (มกราคม-กรกฎาคม 2561) จังหวัดลำพูนมีผู้มาเยือน 635,510 คน คิดเป็นรายได้ประมาณ 885 ล้านบาท