ก.เกษตรฯ ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาต่อเนื่อง

กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา กรมชลประทานขานรับ จัดงาน “สู่ฝันของพ่อ..สานต่อเกษตรทฤษฎีใหม่”  ให้ความรู้ประชาชน เกษตรกร ใช้ทรัพยากรน้ำและดินอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด เน้นพึ่งพาและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง พร้อมเสริมสร้างเครือข่ายเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เข้มแข็ง และขยายผลเพื่อขับเคลื่อนประเทศในแนวทางศาสตร์พระราชาต่อไป

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมามีเกษตรกรจำนวนมากประสบผลสำเร็จจากการนำแนวความคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ สามารถปลดหนี้สิน ครอบครัวมีความสุขบนพื้นฐานของความพอเพียง กระทรวงเกษตร ฯ จึงมีเป้าหมายในการขยายผลทฤษฎีใหม่ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ ปีละ 70,000 ราย ใน 882 อำเภอ เฉลี่ยอำเภอละ 80 ราย เพื่อเป็นต้นแบบของการยกระดับคุณภาพชีวิต โดยให้หน่วยงานราชการ ทุกหน่วยงานมาร่วมกันขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญในแผนขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย

“กรมชลประทานเป็นหนึ่งหน่วยงานหลักที่เป็นแหล่งข้อมูลความรู้เรื่องน้ำ ปัจจัยสำคัญหลักในการทำการเกษตร ครั้งนี้จึงได้จัดงาน “สู่ฝันของพ่อ…สานต่อทฤษฎีใหม่” เพื่อเปิดพื้นที่ตลาดนัดความรู้ให้คนทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ เครือข่ายต่าง ๆ ที่มีประสบการณ์การทำงานมาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ร่วมมือกันวางแผนขับเคลื่อนเกษตรทฤษฎีใหม่ในระดับลุ่มน้ำ เพื่อจะออกแบบต้นแบบที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงต่อไป” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว

ด้าน ดร. ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมชลประทาน ได้น้อมนำศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร คือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้โดยตลอด เฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันขยายพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งในและนอกเขตชลประทาน และได้วางเป้าหมายที่จะขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กว้างขวางออกไปมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะเป็นแนวทางที่จะพัฒนาการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นวิธีที่เน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ การเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำเป็นหลัก จากนั้นรายได้เกษตรกรจึงจะเพิ่มขึ้นและช่วยให้หนี้สินลดลงตามมา

“การขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใจมากขึ้น และร่วมสืบสานศาสตร์ของพระราชา กรมชลประทานจึงได้นำเอานิทรรศการความเป็นมาของเกษตรทฤษฎีใหม่ ศาสตร์พระราชา กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ มาจัดแสดงในงานครั้งนี้ ทั้งจากกรมชลประทาน และหน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน เพื่อให้ประชาชนและผู้เข้าร่วมงานจะได้รับชมนิทรรศการประมวลภาพการเสด็จฯ เยือนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ที่มาในรูปแบบ “หุ่นจำลองมีชีวิต” บ้านลุงสมจิต : ฐานเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่แห่งแรก การพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์” ดร. ทองเปลว กล่าว

นอกจากนี้ มีการเสวนาเรื่อง ความเป็นมา กลับสู่รากเหง้า เกษตรทฤษฎีใหม่แห่งแรก Tentative Formula สู่โคก หนอง นา โมเดล โดยมี ดร. วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ อาจารย์ปราโมทย์  ไม้กลัด อดีตอธิบดีกรมชลประทาน มาร่วมพูดคุยกัน และกรมชลประทานได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เร่งรัดขยายผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อวิเคราะห์ประเด็นที่ต้องปลดล็อกและนำเสนอแนวทางการสนับสนุนที่จำเป็นต่อภาครัฐ และได้พบกับเครือข่ายต่างๆ ที่น้อมนำเอาเกษตรทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่การเกษตรของตนเองจนประสบความสำเร็จ สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ กิจกรรมเดินชมแปลงตัวอย่างเกษตรทฤษฎีใหม่แบบประยุกต์ (โคก หนอง นา โมเดล) เลือกชมเลือกซื้อสินค้าจากตลาดนัดเกษตรทฤษฎีใหม่และเครือข่าย รับชมการละเล่นพื้นบ้านของจังหวัดสระบุรี และการฉายหนังกลางแปลง ในคืน วันที่ 7 และ 8 พฤศจิกายน โดยงานจะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 7-9 พฤศจิกายน นี้ ณ บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น กรมประมง กรมหม่อมไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมปศุสัตว์ เกษตรและสหกรณ์ จังหวัด และศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าว จึงอยากเชิญผู้สนใจร่วมไปชม ช็อป ชิม ผลผลิตทางการเกษตร ในงาน“สู่ฝันของพ่อ…สานต่อเกษตรทฤษฎีใหม่” และร่วมสืบสานศาสตร์ของพระราชาไปด้วยกัน