สสก. 1 เตรียมยกขบวนสินค้าของดีระดับเขต เปิดตลาด ณ ตลาด อ.ต.ก. หวังกระตุ้นสร้างการรับรู้ในทุกสินค้าจากทุกกลุ่มเกษตรกร

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งขับเคลื่อนนโยบายการตลาดนำการผลิตเชิงรุก เตรียมเปิดตลาดผลิตภัณฑ์เด่นจากทุกกลุ่มเกษตรกรภายใต้ชื่อ “สินค้าดี วิถีเกษตรไทย” ณ ตลาด อ.ต.ก. ระหว่าง วันที่ 24 – 28 มกราคม 2562  เพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น

นายทวี มาสขาว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ซึ่งนโยบายหลักในการพัฒนาประเทศได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ให้สามารถพึ่งพาตนเองพร้อมๆ กับการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรทำการเกษตรแบบผู้ประกอบการตามโมเดลประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) โดยการนำนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดเพื่อให้เกิดความเหมาะสมแต่ละสภาพพื้นที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร

ภายใต้กรอบแนวทางการดำเนินงานที่ประกอบไปด้วย ด้านการพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ในการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำเกษตรกรและเครือข่ายทั้งในด้านการบริหารจัดการ การผลิต การตลาดสินค้าเกษตร รวมไปถึงส่งเสริมให้เกิดการลดต้นทุนและขยายโอกาสทางการแข่งขันเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ให้บุคคลโดยทั่วไปได้รู้จัก ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะเพิ่มรายได้และพัฒนาศักยภาพของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อีกช่องทางหนึ่ง

ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท จึงดำเนินการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร กิจกรรม จัดงานแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์เด่นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับเขต เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานของกลุ่มแม่บ้านให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น มีช่องทางการตลาด หรือมีสถานที่จำหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตร เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้พบปะกับผู้บริโภคโดยตรง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ทำให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตสินค้าให้มีคุณลักษณะและปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ในขณะที่ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้า ส่งผลให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สามารถช่วยเหลือตนเองได้แบบค่อยเป็นค่อยไป เป็นวิถีดำเนินการ ที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรที่ดี และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

นายทวี กล่าวว่า สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงาน “สินค้าดี วิถีเกษตรไทย” ภายใต้โครงการจัดงานแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์เด่นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับเขต เพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสพบกับผู้บริโภค ได้เรียนรู้ เข้าใจหลักการตลาดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพที่เกิดจากการส่งเสริมของกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ทั้งนี้ ผู้บริโภคจะได้บริโภคสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ในราคาที่เหมาะสม และช่วยลดปัญหาสินค้าล้นตลาดเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าคุณภาพ ทำให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมีช่องทางในการจัดจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น ขยายโอกาสทางการตลาดในรูปแบบการค้าตลาดล่วงหน้า

ในส่วนของกิจกรรมในงานจะประกอบด้วย 1. กิจกรรมการจำหน่ายสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์เด่น เน้นคุณภาพ จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ทั้ง 9 จังหวัด โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวดผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประเภทผลผลิตสด อาทิ ผักสด ผลไม้ ส้มโอขาวแตงกวา จากชัยนาท  เมล่อน/แคนตาลูป ผักสด  ผลไม้ และผักพื้นบ้านจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ฯลฯ ผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ น้ำพริกหลากรสสูตรโบราณ ปลาเค็มอบโอโซน ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากดาวอินคา กระเทียมโทนดอง ผลไม้อบแห้ง มะเฟืองหยี ข้าวแตนน้ำแตงโม ปั้นสิบไส้ปลากะพง หมูแดดเดียว หมูสวรรค์ เนื้อสวรรค์ ถั่วทอดสมุนไพร น้ำผึ้ง ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีอาหารพร้อมบริโภค ได้แก่ เมี่ยงคำ ลูกชุบ สาคูไส้หมู ขนมเบื้องชาววัง บ้าบิ่น ห่อหมก ทอดมัน ขนมทองพับน้ำผัก ผลไม้ปั่น ฯลฯ สินค้าหัตถกรรมและผ้าทอ ได้แก่ กระเป๋า ตะกร้า จากผักตบชวา กระเป๋าเครื่องหนัง เสื้อผ้าลายไทยและผ้าหมักโคลน จากสิงห์บุรี เสื้อผ้า กางเกงสำเร็จรูปฝีมือประณีต รองเท้าผ้าลายไทย และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ได้แก่ แชมพูสมุนไพรทองพันชั่งสูตรโบราณจากอยุธยา สมุนไพรเคลือบผมดำ ยาหม่องน้ำ น้ำหอมและน้ำปรุงสมุนไพร ครีมนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อย 2. กิจกรรมการเจราจาธุรกิจเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดแก่สินค้าที่นำมาร่วมจัดแสดงและจำหน่าย โดยจัดให้มีการเจรจาธุรกิจแก่ผู้ประกอบการที่สนใจ

อย่างไรก็ตาม การจัดงานในครั้งนี้ส่วนหนึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจาก องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)  ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดงาน ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรด้านการตลาดสินค้าเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด 9 จังหวัดภาคกลาง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  ในการนำสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานมาจัดแสดงและจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภค เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกร รวมถึงผู้เกี่ยวข้องที่เล็งเห็นความสำคัญและช่วยขับเคลื่อนการจัดงานในครั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเลือก ช็อป ชม สินค้าดีมีคุณภาพ ได้ที่งาน “สินค้าดี  วิถีเกษตรไทย” ได้ในระหว่าง วันที่ 24 – 28 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.-18.00 น. ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ