สสก.1 เปิดตลาด ‘สินค้าดี วิถีเกษตรไทย’ สนองนโยบายตลาดนำการผลิต หวังผลักดันสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบตลาดอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวภายหลังเปิดงาน‘สินค้าดี วิถีเกษตรไทย’ ณ ตลาด อ.ต.ก.จตุจักร ว่า  การพัฒนาผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรให้มีศักยภาพมีความพร้อมความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ ถือเป็นภารกิจที่สำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตรโดยต้องยึดหลักว่าเกษตรกรคือผู้ประกอบการด้านการเกษตร   ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท  กำกับดูแล การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคกลาง  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่ม ยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเพื่อไปสู่การเชื่อมโยงเครือข่าย แบบมีส่วนร่วม เสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยที่เกษตรกรสามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น

โดยเฉพาะนโยบายการตลาดนำการผลิตที่จะมีส่วนในการช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกรได้ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ภูมิปัญญา เข้ามายกระดับสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐาน  มีการบูรณาการทำงานจากหลายภาคส่วนทั้งเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลเป็นพี่เลี้ยงในระดับพื้นที่  โดยการจัดงาน “สินค้าดี  วิถีเกษตรไทย” ในครั้งนี้น่าจะเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเกษตรกรใน 9 จังหวัดภาคกลาง และเป็นการส่งผลผลิตทางการเกษตรให้ถึงมือผู้บริโภคอีกช่องทางหนึ่ง

ด้าน นายทวี  มาสขาว  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็ง  ให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  ซึ่งนโยบายหลักในการพัฒนาประเทศ  ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ให้สามารถพึ่งพาตนเอง พร้อมๆ ไปกับการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน พร้อมกับส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรทำการเกษตรแบบผู้ประกอบการ ตามโมเดลประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) โดยการนำนโยบายสู่การปฏิบัติตลาดนำการผลิต ทำให้กลุ่มเกษตรกรเกิดการพัฒนาสินค้าแปรรูป สินค้าหัตถกรรม โดยเน้นการผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยมีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐาน ส่งผลให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมีการดำเนินกิจกรรมที่ต่อเนื่อง      สามารถช่วยเหลือตนเองได้เป็นวิถีดำเนินการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรที่ดี และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับการจัดงาน “สินค้าดี  วิถีเกษตรไทย” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม                แม่บ้านเกษตรกร ให้บุคคลโดยทั่วไป ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจาก องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรในการเอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดงาน และสำนักงานเกษตรจังหวัด 9 จังหวัดภาคกลาง         โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงสินค้าที่มีคุณภาพ 5 หมวด ได้แก่ ผลผลิตสด  อาหารพร้อมบริโภค สินค้าแปรรูป สินค้าหัตถกรรม เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  รวมถึงการเจราจาธุรกิจเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตพบกับผู้บริโภคโดยตรงเพื่อเกิดการเชื่อมโยงตลาดที่เข้มแข็งขึ้น โดยงานจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 24-28 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 06.00น.-18.00น. ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ