กระทรวงเกษตรฯ จับมือ มทร.ศรีวิชัย นครศรีธรรมราช จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ปี 2562 วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2562 นี้

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้แนวคิด “เกษตร ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านการพัฒนาการเกษตร ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคส่วนต่างๆ โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านการเกษตรของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “การส่งเสริมการเกษตร เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

การจัดนิทรรศการจะสื่อให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการน้อมนำแนวทางการพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ผนวกกับแนวทางงานส่งเสริมการเกษตรในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดย่อม เพื่อการแปรรูป และเพิ่มมูลค่า พัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และแบรนด์ จนกลายเป็นองค์กรเกษตรกรที่มั่นคง การจัดกิจกรรมสาธิตและฝึกอาชีพด้านเกษตรกร จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ เทคนิคการเลี้ยงผึ้งโพรงเสริมรายได้, นวัตกรรมการปลูกผักแบบอัจฉริยะ และปอกหมดเปลือก…เรื่องขยายพันธุ์พืช รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าการเกษตรที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้สนับสนุนด้านการตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตร เน้นจำหน่ายสินค้าเกษตรสดและแปรรูปที่ได้คุณภาพมาตรฐานและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค ซึ่งเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตรจะได้เรียนรู้ด้านการตลาด สร้างรายได้ และเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชน โดยเฉพาะผลผลิตจากทางภาคใต้ อาทิ ส้มโอหวานปากพนัง ทุเรียนหมอนทอง มังคุดนอกฤดูกาล ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง และหมอนหนุนจากยางพารา

โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนเกษตรกรและผู้ที่สนใจเที่ยวชมงานวันเกษตรแห่งชาติ ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเรียนรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเกษตรใหม่ๆ ตลอดจนนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย และร่วมกันอุดหนุนสินค้าเกษตรไทยได้ ตั้งแต่วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2562 นี้