อธิบดีกรมหม่อนไหม เยี่ยมชมการทอผ้ายกทองเมืองนคร

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหม เยี่ยมชมการทอผ้ายกทองเมืองนคร ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองนครศรีธรรมราช

โดยศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง เป็นโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่มีฐานะค่อนข้างยากจนให้มีอาชีพ โดยการนำวัตถุดิบในพื้นที่มาแปรรูป และมีการส่งวัตถุดิบจากกองศิลปาชีพสวนจิตรลดา เช่น ด้านผ้าไหม ด้ายผ้าฝ้าย มาทอเป็นผืนผ้า สร้างรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่ นอกจากนี้ กรมหม่อนไหม ได้เข้ามาสนับสนุนอุปกรณ์การทอผ้า องค์ความรู้ในการย้อมสีธรรมชาติให้กับราษฎร โดยมี พ.ต. ทรงวุฒิ วีระสุนทร หัวหน้าชุดประสานงานศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง ให้การต้อนรับ

จากนั้น อธิบดีกรมหม่อนไหม พบปะ คุณครูกุหลาบ ภักดีใหม่
คุณครูประจำโครงงานอาชีพ “กระจูดกะทอผ้า สินค้าบ้านเนินธัมมัง” และนักเรียนในโครงการทายาทหม่อนไหม เพื่อเยี่ยมชมโครงการทายาทหม่อนไหมในโรงเรียนบ้านเนินธัมมัง ที่ส่งเสริมอาชีพการทอผ้า การสานเสื่อกระจูดและการแปรรูป โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ และเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านการทอผ้า และส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างรายได้ระหว่างเรียน