โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 นครศรีธรรมราช ปูพื้นฐานพอเพียง เตรียมฐานความรู้ครบส่วน

โรงเรียนที่เปิดรองรับนักเรียนเข้าศึกษาในพื้นที่อำเภอปากพนัง เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ปัจจุบันมีหลายแห่ง แต่ถ้าเป็นโรงเรียนเทศบาลที่ก่อตั้งมานานและอยู่ในความดูแลของรัฐบาล มีไม่กี่แห่ง และโรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ก็เป็นหนึ่งในหลายโรงเรียนที่สามารถปลูกฝังนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ ไม่น้อยไปกว่าโรงเรียนเอกชนแห่งอื่นในพื้นที่อำเภอปากพนัง

โรงเรียนหลายแห่งในอำเภอปากพนัง มีการแข่งขันในเชิงวิชาการค่อนข้างสูง โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ก็เช่นกัน

แต่ในการแข่งขันในเชิงวิชาการ โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ก็มีมุมของการส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกๆ ด้านอย่างพอเพียงไปพร้อมกัน

ดร. สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 บอกว่า คำว่า “พอเพียง” ในรัชกาลที่ 9 ไม่ได้นำมาใช้เฉพาะกับงานเกษตร แต่สามารถนำไปใช้ได้กับทุกด้านในชีวิต โดยนำมาส่งเสริมให้เข้ากับแต่ละวิชา ซึ่งอาจารย์แต่ละสาขาวิชาที่มีอยู่ 77 คน ก็เข้าใจในสิ่งที่ต้องถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันให้ได้ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และแทรกซึมเข้าไปในการดำรงชีวิตทุกๆ ด้าน มุ่งหวังให้ลูกศิษย์นำไปใช้ได้จริง

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ตั้งอยู่ที่ถนนชายทะเล ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีบุคลาการทางการสอน 77 คน เปิดสอนในระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียน 864 คน

พื้นที่โรงเรียนมีทั้งสิ้น 5 ไร่ 3 งานเศษ

ผู้อำนวยการโรงเรียน เล่าว่า พื้นที่โรงเรียนที่มีทั้งหมด ถือว่าน้อย หากจัดสรรพื้นที่ให้นักเรียนได้ศึกษาอย่างเต็มที่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้ตั้งเป้าไว้ และโรงเรียนได้จัดฐานการเรียนรู้พอเพียงในทุกเรื่อง ได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ได้รับการยอมรับทุกด้านจากชุมชน กระทั่งกลายเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนไปแล้ว โดยหลักเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ

3 ห่วง คือทางสายกลาง ประกอบไปด้วย

ห่วงที่ 1 คือ พอประมาณ หมายถึง พอประมาณในทุกอย่าง ความพอดีไม่มากหรือว่าน้อยจนเกินไปโดยต้องไม่เบียดเบียนตนเอง หรือผู้อื่นให้เดือดร้อน

ห่วงที่ 2 คือ มีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ อย่างรอบคอบ

ห่วงที่ 3 คือ มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

2 เงื่อนไข ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่

เงื่อนไขที่ 1 เงื่อนไขความรู้ คือ มีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นตอนปฏิบัติ คุณธรรมประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

เงื่อนไขที่ 2 เงื่อนไขคุณธรรม คือ มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

4 มิติ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่

แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในมิติด้านวัตถุ

แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในมิติด้านสังคม

แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม

และ แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในมิติด้านวัฒนธรรม

โรงเรียนมีผักสวนครัวรั้วกินได้ โรงเรียนมีฐานการแยกขยะ (ธนาคารขยะ) โรงเรียนมีการเลี้ยงปลาในนาข้าว โรงเรียนมีการเพาะเห็ดในโรงเรือน โรงเรียนมีห้องน้ำพอเพียง โรงเรียนมีโรงอาหารพอเพียง ฯลฯ

แม้กระทั่งอาจารย์ในโรงเรียน ก็เข้ากระบวนการ การบริหารการศึกษาพอเพียง ด้วยเช่นกัน

“ความพอเพียงที่เราสอน ไม่ได้พุ่งเป้าตรงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพราะทุกเรื่องที่อยู่รอบตัวเด็กนักเรียน คือ ความพอเพียง เช่น ครูต้องสอนให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ เข้าใจทักษะ ในวิชาคณิตศาสตร์ก็ต้องมองจากการนำไปใช้ในชีวิตจริง เพื่อให้เด็กจำได้ง่าย เรียนรู้ได้เร็ว และติดตัวไปตลอด รวมถึงได้ระดับการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด ส่วนด้านคุณธรรมก็จะได้เรื่องของความตั้งใจ มุ่งมั่น อดทน ส่งผลไปถึงอนาคตที่เจริญเติบโตไปไม่หลอกใคร ไม่คดโกงใคร”

แนวคิดที่แตกต่างจากโรงเรียนระดับประถมศึกษาแห่งอื่น ทำให้โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานภายนอก เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของชุมชนและผู้สนใจ จากการประยุกต์เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ หากท่านใดสนใจขอความรู้เพิ่มเติมได้ที่ ดร. สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ถนนชายทะเล ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช