เครื่องเจาะดินหยอดเมล็ดอัตโนมัติ ปลูกข้าวไร่เป็นแนวตรง ประหยัดแรงงาน ง่ายต่อการกำจัดวัชพืช

ปัจจุบัน การเรียนการสอนของโรงเรียนในพื้นที่ โดยเฉพาะโรงเรียนระดับประถม นอกจากจะสอนด้านวิชาการแล้ว ยังได้สอนสาระวิชาที่นักเรียนเรียนแล้วสามารถนำมาต่อยอดแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ อย่างเช่น ชุมชนบ้านมูเซอ โดยสภาพพื้นที่ของชุมชนอาศัยอยู่บนไหล่เขา ประชากรมีอาชีพหลักคือการทำเกษตร ได้แก่ การปลูกพืชไร่และพืชสวน ถือว่าเป็นอาชีพที่เลี้ยงวิถีชีวิตของชุมชนมูเซอ แต่การเพาะปลูกส่วนใหญ่ยังเป็นวิถีดั้งเดิม ใช้พื้นที่เป็นประโยชน์ได้น้อย ใช้จำนวนคนมากในการปลูกแต่ละครั้ง การกำจัดวัชพืชก็ลำบาก มีผลผลิตต่ำ การเตรียมดินและปรับพื้นที่ยาก

จากปัญหาดังกล่าว จึงมีแนวคิดในการศึกษาและทดลองการทำเกษตรที่จะช่วยลดปัญหาดังกล่าว ทำให้เกิดแนวคิดในการทำโครงงาน เครื่องเจาะดินเพื่อหยอดเมล็ด แบบล้อจักรยานยนต์ กลุ่มนักโรงเรียนบ้านมูเซอ หมู่ที่ 5 ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง เด็กชายพีระพงษ์ พฤกษ์สกุลไพร เด็กชายสุรชัย เครือเนิน เด็กหญิงบัณฑิตา คีรีรงรอง มี ครูวณิชชากร จันทร์คำ และ ครูปราณี จะซือ เป็นครูที่ปรึกษา เพื่อปลูกข้าวไร่ โดยการนำเครื่องเจาะดินเพื่อหยอดเมล็ดเข้าช่วยเป็นอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรอย่างหนึ่งในการช่วยเจาะดินเป็นหลุมและหยอดเมล็ดอัตโนมัติ ได้แถวที่เป็นแนวตรงกัน ง่ายต่อการกำจัดวัชพืช ผลผลิตและคุณภาพของข้าวไร่สูงกว่าวิธีเดิม ประหยัดเวลา แรงงาน

วัสดุอุปกรณ์

  1. ล้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 ล้อ
  2. เหล็กเส้น ขนาด 1×1 นิ้ว จำนวน 4 เส้น
  3. เหล็กเจาะเดิน จำนวน 16 ชิ้น
  4. ปี๊บใส่ขนม จำนวน 1 ใบ
  5. ท่อ พีวีซี จำนวน 1 เส้น

ขั้นตอนการประกอบ

  1. 1. ออกแบบชิ้นงานเครื่องเจาะดินเพื่อหยอดเมล็ดแบบล้อจักรยานยนต์
  2. 2. นำเศษเหล็กเก่าและล้อรถจักรยานยนต์เก่ามาทำความสะอาด
  3. 3. นำเหล็กเส้นมาตัดตามแบบชิ้นงาน และวัดขนาดของชิ้นส่วนที่ต้องการ
  4. 4. นำวัสดุที่เราเตรียมไว้นำมาประกอบตามแบบชิ้นงาน

ที่ผ่านมาพบว่า การปลูกข้าวไร่ไม่เป็นแถวไม่เป็นแนวที่ตรงกัน ทำให้เสียพื้นที่โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ อีกทั้งยังต้องใช้แรงงานคนจำนวนมาก แต่เมื่อใช้เครื่องเจาะดินเพื่อหยอดเมล็ดแบบล้อรถจักรยานยนต์ ปลูกข้าวไร่เป็นแนวที่ตรงกัน สวยงาม ไม่เสียพื้นที่ไปโดยเปล่าประโยชน์ และได้จำนวนต้นของการปลูกข้าวไร่เพิ่มขึ้น เป็นการลดจำนวนคนในการปลูกข้าวไร่ในแต่ละครั้ง ง่ายต่อการกำจัดวัชพืช และเครื่องนี้สามารถใช้ในการพรวนดินได้