อุปกรณ์เปิดฝาถังอเนกประสงค์ เปิดถังขนาด 200 ลิตร ได้สบายๆ

เนื่องจากในชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพต่างๆ บางครั้งก็มีความจำเป็นต้องเปิดฝาถังน้ำมัน ถังสี หรือแม้แต่ถังเปล่าๆ ขนาด 200 ลิตร เพื่อมาใส่น้ำ หรือสิ่งของอย่างอื่นซึ่งเป็นเรื่องลำบากมาก

วิธีการเปิดทั่วไปมีหลายวิธี เช่น ใช้ไขขวงตอกไปเรื่อยๆ เป็นวิธีที่ค่อนข้างยากลำบากและอาจเกิดอันตรายได้ โดยเฉพาะบางถังที่บรรจุสารต่างๆ ที่มีในท้องตลาดหรือในโรงงานอุตสาหกรรม การบรรจุระมัดระวัง อีกทั้งต้องปิดฝาอย่างแน่นหนาและแข็งแรง เพื่อป้องกันปัญหาการรั่วไหลของสารหรือของเหลวภายในจะก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมา ฝาถังบางชนิดก็แน่นมาก หรือเปิดออกก็ต้องใช้เครื่องทุ่นแรง ซึ่งไม่เหมาะกับการใช้งาน หากเปิดไม่ถูกวิธีอาจจะก่อให้เกิดอันตรายบาดเจ็บ หรือทำให้ถังเสียหาย หรือหากเป็นถังเปล่า บางท่านก็ใช้ใบเลื่อยตัดเหล็กหรือใบเลื่อยสายพานสำหรับตัดเหล็กก็ต้องใช้เวลาในการทำ ต้องเป็นผู้ที่ชำนาญในการใช้เครื่องมือ หรือถ้าเป็นถังสีก็อาจจะใช้ด้ามเปิดกระป๋องตัว C

ปัญหาเหล่านี้มีทางแก้ คณะนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ซึ่งมี คุณพลากร อิสระพัฒนะพงศ์ คุณสวิตต์ รอดวิหก คุณกิตติ สุขสวัสดิ์ คุณอำนาจ ราชวงษ์ คุณภัทรกร เดชจรรยางาม จึงประดิษฐ์อุปกรณ์พิเศษที่สามารถอำนวยความสะดวกและใช้งานได้หลากหลาย จึงประดิษฐ์อุปกรณ์เปิดฝาถังอเนกประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาการเปิดฝาถังให้ง่ายขึ้นและมีความปลอดภัย เหมาะสำหรับทุกคนนำไปใช้ โดยมี ครูรักชนก โคตรพันธ์ ครูยุทธพันธ์ โคตรพันธ์ และ ครูไพฑูรย์ เรืองเทพ เป็นครูที่ปรึกษา

คุณสมบัติของอุปกรณ์เปิดฝาถังอเนกประสงค์นั้นต้องเปิดฝาถังได้ทุกขนาด มีประสิทธิภาพในการเปิดฝาสูง

อุปกรณ์เปิดฝาถังอเนกประสงค์ชิ้นนี้ สร้างขึ้นมีขนาดความกว้างxความยาวxความสูง เท่ากับ 52x80x231 เซนติเมตร มีส่วนประกอบที่สำคัญ ได้แก่ ส่วนหัวสำหรับเปิดฝาถังชุดด้ามจับ ตัวโซ่บล็อก และชุดต่อลูกบล็อก สำหรับอุปกรณ์เปิดฝาถังอเนกประสงค์ที่สร้างขึ้นสามารถเปิดฝาถัง 200 ลิตร ทั้งฝาเล็กหรือใหญ่ และส่วนหัวสามารถเปิดฝาถังพลาสติกได้อีก 4 ชนิด การเปิดฝาเกลียว ใช้ส่วนที่เป็นโซ่ล็อคแล้วหมุน หลักวิชาการที่นำมาใช้ ทฤษฎีแรง ทฤษฎีการกลึง และทฤษฎีสแตนเลส สามารถใช้เปิดฝาถัง 200 ลิตร (ใหญ่) ฝาถัง 200 (เล็ก) ใช้เปิดฝาเกลียว ฝาถังสี และฝาจีบ

ได้มีการทดลองใช้ จำนวน 10 คน เป็นช่างซ่อมบำรุงทั่วไปและช่างซ่อมรถ ล้วนแต่มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปี ขึ้นไป เมื่อนำอุปกรณ์เปิดฝาถังอเนกประสงค์ไปทดลองแล้วนำไปเปรียบเทียบเวลาในอุปกรณ์เปิดฝาถังที่จำหน่ายในท้องตลาดนั้น จะใช้เวลาในการเปิดฝาถัง ประมาณ 1.6 นาที หรือ 1 นาที 36 วินาที แต่เมื่อใช้อุปกรณ์เปิดฝาถังอเนกประสงค์สามารถเปิดถังได้เฉลี่ย 0.6 นาที หรือ 36 วินาที

นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำว่า ควรปรับปรุงในด้านออกแบบตกแต่งเหมาะสมด้านความสวยงาม และให้มีความกะทัดรัดกว่านี้ เหมาะที่นำไปใช้งานและสามารถทำงานอย่างมีความสัมพันธ์สอดคล้องและถูกต้องตามหลักวิชาการ

ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. เป็นอุปกรณ์ต้นแบบสำหรับเปิดฝาถังประหยัดเวลาในการใช้งาน
  2. ลดความเสียหายที่อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการเปิดฝาถัง ป้องกันอันตรายขณะเปิดฝาถังวัตถุดิบ
  3. สามารถต่อยอดผลงานไปสู่เชิงพาณิชย์ อีกทั้งเป็นต้นแบบให้ช่างในชุมชนนำไปจัดสร้างเพื่อใช้ในโครงการ Fix it Center ช่วยเหลือชุมชนหรือเพื่อจำหน่าย เนื่องจากวัสดุที่ใช้สร้างสามารถหาได้ง่ายและวิธีการสร้างไม่ซับซ้อน อีกทั้งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ ที่ 6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาอาชีพและพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์