วิศวกรรมอิเล็กฯ มทร. ธัญบุรี สร้างระบบตรวจวัด ติดตามสภาพแวดล้อมแปลงเกษตร ผ่าน NETPIE

ดร. วิเชียร อูปแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา นายอัศฎา ยืนยง และ นายวารุต มงคลเกิด นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คิดค้นระบบตรวจวัดและเฝ้าติดตามสภาพแวดล้อมทางการเกษตร ผ่าน NETPIE ต้นแบบ เข้ามาช่วยเกษตรกร

นายวารุต มงคลเกิด ดร. วิเชียร อูปแก้ว และ นายอัษฎา ยืนยง

เจ้าของผลงาน เล่าว่า ปัจจุบัน ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยในการพัฒนาการปลูกพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและตรงตามฤดูกาลที่ผู้บริโภคต้องการ โดยเฉพาะการนำเอาระบบสื่อสาร และการส่งข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปตรวจสอบและดูแลการเกษตรได้ตลอดเวลา และทุกๆ ที่ที่ต้องการนั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจในปัจจุบัน สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับการปลูกพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีนั้นเกษตรกรต้องรู้ค่าสภาวะแวดล้อมต่างๆ เพราะเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างผลผลิตให้เพิ่มขึ้น ยกตัวอย่าง เช่น การปลูกมะนาวให้ผลผลิตไม่แน่นอนโดยเฉพาะในฤดูแล้ง ดังนั้น งานวิจัยในครั้งนี้ จึงได้นำเสนอระบบตรวจวัดและเฝ้าติดตามสภาวะแวดล้อมทางการเกษตรผ่านระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย ผ่านทาง NETPIE โดยที่เกษตรกรสามารถเข้าไปตรวจสอบค่าต่างๆ ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืช รวมทั้งสามารถควบคุมระบบรดน้ำผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้

บล็อกไดอะแกรมของระบบ

จากการศึกษาข้อมูลทางการเกษตรและปัญหาที่เจอ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในการเลือกใช้เซ็นเซอร์ ที่จะนำไปตรวจวัดค่าที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่

  1. 1. เซ็นเซอร์วัดความเป็นกรดเป็นด่าง (pH Senser) เป็นเซ็นเซอร์สำหรับตรวจวัดความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำที่ใช้ในการรดต้นไม้หรือพืชต่างๆ
  2. 2. เซ็นเซอร์วัดค่าอุณหภูมิ และความชื้นในอากาศ (ใช้ไอซีเบอร์ DTH22)
  3. 3. เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน (Soil Moisture Sensor) โดยใช้หลักการของความนำไฟฟ้าผ่านตัวนำที่เป็นดิน เมื่อดินมี ความชื้นแตกต่างกัน ความนำไฟฟ้าก็จะแปรเปลี่ยนตามไปด้วย
  4. 4. เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิในดิน (Temperature Sensor) ใช้ไอซีเบอร์ DS18B20 ที่ได้ออกแบบให้สามารถวัดอุณหภูมิในดินได้มาใช้งาน
เครื่องตรวจวัดและเฝ้าติดตามสภาพแวดล้อมทางการเกษตร ผ่าน NETPIE

นอกจากการตรวจวัดค่าต่างๆ แล้ว ระบบยังสามารถที่จะควบคุมระบบการรดน้ำได้โดยอัตโนมัติ โดยอาศัยตัวเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินเป็นตัววัดค่า เมื่อความชื้นในดินต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ ระบบก็จะรดน้ำพืชหรือต้นไม้ได้เอง การวัดค่าต่างๆ จากเซ็นเซอร์จะเชื่อมต่อเข้ากับระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านทาง WIFI โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Node MCU สำหรับระบบตรวจวัดและเฝ้าติดตามสภาพแวดล้อมทางการเกษตร ผ่าน NETPIE ทางผู้จัดทำได้คิดค้นและออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการตรวจวัดและส่งค่าข้อมูลที่ต้องการทราบได้ในระยะทางที่ไกลๆ โดยที่ผู้ใช้งานสามารถดูค่าและควบคุมการรดน้ำแบบอัตโนมัติผ่านทางคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต

สำหรับเครื่องระบบตรวจวัดและเฝ้าติดตามสภาพแวดล้อมทางการเกษตร ผ่าน NETPIE เป็นเพียงเครื่องต้นแบบที่ทำการศึกษาและออกแบบ ซึ่งราคาอยู่ที่ 2,000 บาท/เครื่อง ผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร. วิเชียร อูปแก้ว โทร. (091) 406-2224