ยุวเกษตรกรตรัง “คุณภาพดี คุณธรรมเด่น” ด้วย 4H5M บางยางโมเดล

โรงเรียนบ้านบางยาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา มีนักเรียนทั้งหมด 154 ราย ระยะทางจากโรงเรียนถึงตัวอำเภอ ประมาณ 20 กิโลเมตร ชุมชนโดยรอบโรงเรียนประกอบอาชีพทำสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน

4H5M บางยางโมเดล

โรงเรียนเข้าโครงการโรงเรียนคุณภาพคุณธรรม กับ สพฐ. ซึ่งน้อมนำพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาปฏิบัติ “สร้างนักเรียนดีให้บ้านเมือง สร้างครูดีให้ห้องเรียน สร้างผู้บริหารดีให้โรงเรียน สร้างโรงเรียนดีให้ชุมชน ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” และได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสจัดตั้ง “กองทุนการศึกษา” เมื่อปี พ.ศ. 2555 ที่ว่า “ให้โรงเรียนสร้างคนดีให้บ้านเมือง” และพระราชทานหลัก 3 ประการ ในเรื่องครูและนักเรียน “ให้ครูรักเด็ก และเด็กรักครู ให้ครูสอนให้เด็กมีน้ำใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง และให้เด็กที่เรียนเก่ง ช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี”

กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านบางยาง

วัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนานักเรียนเป็นเด็กดีมีคุณภาพคุณธรรม นำไปสู่ห้องเรียนคุณภาพคุณธรรม และพัฒนาไปสู่โรงเรียนคุณภาพคุณธรรม โดยการบูรณาการระหว่างสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ที่มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพการเกษตร โดยเน้นวิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์และการปฏิบัติจริง (Learning by doing) จึงได้จัดตั้งเป็น กลุ่มยุวเกษตรกร ขึ้นในปี 2562 โดยการรับรองจากสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง

การบูรณาการระหว่างโรงเรียนกับสำนักงานเกษตรอำเภอ

ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้นำหลักการดำเนินงานยุวเกษตรกร 4-H มาขับเคลื่อนควบคู่กับหลักการ 4H5M บางยางโมเดล “จากห้องเรียนคุณภาพคุณธรรม สู่โรงเรียนคุณภาพคุณธรรม” ได้แก่ 1. H ตัวแรก หมายถึง HEAD คือ การใช้สมองเพื่อดำเนินงานให้ก้าวหน้า 2. H ตัวที่สอง หมายถึง HEART คือ การมีจิตใจที่ดี มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น 3. H ตัวที่สาม หมายถึง HAND คือ การใช้มือในการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ และ 4. H ตัวที่สี่ หมายถึง HEALTH คือ การให้ปฏิบัติตนให้มีพลานามัยสมบูรณ์ เพื่อครอบครัว เพื่อท้องถิ่น และเพื่อชาติ และได้นำหลักคุณธรรม 5-M มาประยุกต์ใช้กับหลัก 4-H ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ได้แก่ 1. Moral 1 ความรับผิดชอบ 2. Moral 2 ความมีระเบียบวินัย 3. Moral 3 ความสุภาพ 4. Moral 4 จิตอาสา และ 5. Moral 5 ความพอเพียง

นางวารัตดา อินนุรักษ์ ผอ.โรงเรียน

คุณวารัตดา อินนุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้นำหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ผ่านกิจกรรมด้านการเกษตร ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนได้จัดสรรพื้นที่ให้ครู และนักเรียนได้ดำเนินกิจกรรมด้านเกษตรร่วมกัน ดังนี้

  1. กิจกรรมด้านประมง (การเลี้ยงปลาดุก)

การเลี้ยงปลาดุก จำนวน 300 ตัว ในบ่อพลาสติก ขนาด 2×4 เมตร จำนวน 2 บ่อ จำหน่ายให้โครงการอาหารกลางวันและผู้ปกครอง ซึ่งกำหนดให้นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นผู้รับผิดชอบ และครูประจำชั้นเป็นผู้ดูแล

  1. กิจกรรมด้านปศุสัตว์ (การเลี้ยงไก่ไข่)

การเลี้ยงไก่ไข่ โรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่ทั้งหมด 100 ตัว ออกไข่วันละ 80-90 ฟอง โดยแบ่งหน้าที่การให้อาหารไก่และเก็บไก่ไข่ ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 เป็นผู้รับผิดชอบ

ครูชนิศา อิฐเขตต์ ครูที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร
  1. กิจกรรมด้านพืช สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง นำทีมโดย คุณจรูญ ภักดีโชติ เกษตรอำเภอเมืองตรัง และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบตำบลนาท่ามเหนือ ซึ่งได้ให้การสนับสนุน เมล็ดพันธุ์ผัก วัสดุปลูก องค์ความรู้ด้านการผลิตพืชและแปรรูปผลผลิตเกษตร โดยแบ่งตามระดับชั้น คือ
  2. ระดับชั้นอนุบาล 1-3 ปลูกผักบุ้ง กวางตุ้ง และคะน้า ในล้อยางรถยนต์ ภายใต้โครง “วงล้อสามัคคี วิถีพอเพียง” โดยมี ครูจุฑาทิพย์ พิทักษ์ศานต์ เป็นผู้ดูแล
  3. ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปลูกผักบุ้ง กวางตุ้ง และคะน้า ในท่อปูนซีเมนต์และล้อรถยนต์ โดยมี ครูวิชัย สัมพันธรัตน์ เป็นผู้ดูแล
  4. ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปลูกผักยกร่อง เช่น กวางตุ้ง ถั่วฝักยาว มะเขือ และข้าวโพดหวาน ในแปลง เพื่อฝึกให้นักเรียนเรียนรู้ตั้งแต่การยกร่อง เตรียมดิน การปลูก และการเก็บเกี่ยว โดยมี ครูชนิศา อิฐเขตต์ เป็นผู้ดูแล
  5. กิจกรรมออมทรัพย์ โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมการออมให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น ได้รู้จักจัดสรร และวางแผนการใช้เงิน ซึ่งกำหนดให้นักเรียนออมเงินทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ของสัปดาห์
กิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกร1

ครูชนิศา ได้กล่าวว่า ผลผลิตทางการเกษตรทั้งหมดที่ได้ในแต่ละวันจะจำหน่ายโครงการอาหารกลางวันและจำหน่ายให้แก่ผู้ปกครอง โดยทางโรงเรียนได้จัดพื้นที่ให้แก่นักเรียนได้วางจำหน่ายให้แก่ผู้ปกครองหลังเลิกเรียน รายได้ทั้งหมดนำเข้าสมุดบันทึกรายรับ-รายจ่าย ของแต่ละระดับชั้นเรียน

กิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกร2

คุณวารัตดา ยังกล่าวถึง ผลสัมฤทธิ์ของการขับเคลื่อน 4H5M บางยางโมเดล “จากห้องเรียนคุณภาพคุณธรรม สู่โรงเรียนคุณภาพคุณธรรม” ผ่านกิจกรรมเกษตรนอกเหนือจากทักษะด้านการเกษตรแล้ว ยังส่งผลให้นักเรียนมีความสามัคคี มีความรับผิดชอบ มีน้ำใจ มีความพอเพียง มีทักษะการทำงานอย่างเป็นระบบ มีทักษะการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และที่สำคัญนักเรียนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย ส่งผลให้นักเรียนมี “คุณภาพดี คุณธรรมเด่น” โรงเรียนได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากผู้ปกครองและชุมชน

กิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกร3

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนบ้านบางยาง ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โทร. (087) 474-2118, (081) 476-3254 หรือ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง โทร. (075) 218-681