ยุวเกษตรกร รร.สุนราเมตตาประชาสรรค์ จ.ปทุมธานี ผลสำเร็จอีกหนึ่งต้นแบบเด็กไทยหัวใจเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร ยกยุวเกษตรกร รร.สุนราเมตตาประชาสรรค์ จ.ปทุมธานี ผลสำเร็จอีกหนึ่งต้นแบบเด็กไทยหัวใจเกษตร จากโครงการส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกรไทย

นายสมเดช คงกระพัน เกษตรจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า สำหรับการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกรของจังหวัดปทุมธานี ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักของเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศที่อยู่ในความดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยจังหวัดปทุมธานีนั้นได้มีการดำเนินการส่งเสริมโครงการยุวเกษตรกรตามนโยบายของกรมฯ มาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ก็เพื่อให้เด็กไทยที่เป็นรากฐานของประเทศในอนาคตทุกโรงเรียนเป็นแหล่งกำเนิดและปลูกฝังเด็กไทยให้รักในอาชีพเกษตรกรรม และประกอบอาชีพโดยเน้นการพึ่งพาตนเองเป็นสำคัญ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนอกจากมีส่วนช่วยพัฒนาด้านจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กรุ่นใหม่ที่พร้อมจะสืบทอดในอาชีพเกษตรกรรมแล้ว กลุ่มยุวเกษตรกรยังเป็นสื่อกลาง การถ่ายทอดความรู้ไปยังเกษตรกรทั่วไป และสิ่งสำคัญไปกว่านั้นการใช้เวลาว่างทำกิจกรรมร่วมกันยังส่งผลให้เด็กมีภูมิคุ้มกันที่ดีจากสังคมในยุคปัจจุบันอีกด้วย

ปัจจุบันจังหวัดปทุมธานีมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการยุวเกษตรกรทั้งหมด 23 โรงเรียน โดยทุกโรงเรียนได้ความร่วมมือจากอาจารย์ที่ปรึกษา และองค์กรส่วนท้องถิ่นและคณะอาจารย์ทุกฝ่ายในแต่ละโรงเรียน รวมทั้งเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวก็มีการพัฒนาตนเองอย่างเห็นได้ชัด มีการขยายผลการดำเนินงานในทุกกิจกรรมของโรงเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆ

แม้ว่าการดำเนินงานดังกล่าวจะประสบผลสำเร็จด้วยดีในระดับที่น่าพอใจ แต่ทั้งนี้ก็ยังมีจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขคือ ที่ผ่านการส่งเสริมยุวเกษตรกรจะอยู่ในเฉพาะโรงเรียนระดับประถม เมื่อรุ่นหนึ่งจบไปก็จะต้องมีอีกรุ่นเข้ามาทดแทน ต้องเริ่มการพัฒนาใหม่แต่ละรุ่นทำให้ในบางครั้งขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตรงนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดได้พยายามแก้ไขปัญหาด้วยการเตรียมพร้อมนักเรียนที่ส่งต่อรุ่นต่อรุ่นไปพร้อมๆ กัน โดยจะต้องขอความร่วมมือการเสียสละเวลาจากครูที่ปรึกษาและตัวหลักในการขับเคลื่อนดังกล่าว

สำหรับตัวอย่างความสำเร็จยุวเกษตรกร รร.สุนราเมตตาประชาสรรค์ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี นั้นจัดเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในระดับที่ดี ทั้งนี้เป็นผลมาจากคณะครูอาจารย์ และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการค่อนข้างมีความเข้มแข็งและมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน มีกิจกรรมที่ครบวงจรแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ มีความหลากหลายในกิจกรรมจึงทำให้เด็กมีความสนใจและมองเห็นภาพที่แท้จริงในการทำอาชีพเกษตรกรรม จนทำให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นที่ 1 ของเขตภาคกลาง

โดยในปี 2560 ได้รับรางวัลกลุ่มยุวเกษตรที่เป็นที่ปรึกษาได้ลำดับที่ 2 ระดับประเทศ และกลุ่มยุวเกษตรที่เป็นเยาวชนยังได้รางวัลชมเชย ส่วนรางวัลที่ 3 ก็ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศเช่นกัน ซึ่งจุดนี้เหมาะกับการเป็นต้นแบบการส่งเสริมยุวเกษตรกรตลอดจนการศึกษาดูงานเป็นอย่างยิ่ง

ด้าน นายชนพันธ์ ทรัพย์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนราเมตตาประชาสรรค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวของกรมส่งเสริมการเกษตรเพราะเล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กผ่านกิจกรรมในโครงการยุวเกษตรกรนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน ในเรียนรู้ในภาคสนามที่ไม่ได้เน้นเพื่อเป็นการสอบวัดระดับ แต่เป็นการเน้นสร้างอาชีพและเลี้ยงตนเองจากอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพที่สำคัญของคนไทย

ซึ่งจากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างเด่นชัด สังเกตจากจากพฤติกรรมของเด็กเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ เด็กมีความรับผิดชอบมากขึ้น มีความสามัคคีมากขึ้น เด็กจะรักในกิจกรรมของตนเองมากขึ้น และมีความเผื่อแผ่มากขึ้นมีแบ่งปันจนทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านจิตสำนึกอย่างเห็นได้ชัดด้วย