ร.ร.บ้านนาตาแย้ม รณรงค์โรงเรียนปลอดขยะ จัดกิจกรรม ‘ธนาคารรีไซเคิล-ขยะอินทรีย์-น้ำหมักชีวภาพ’

นายรัตน์ธนชัย เลื่อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตาแย้ม จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะนับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญ ในระดับชุมชนและระดับประเทศเป็นอย่างมาก โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม จ.นครศรีธรรมราช เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่เจอกับสภาพปัญหาในเรื่องขยะ

โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องขยะเป็นวาระแรกของสถานศึกษาและชุมชน จึงได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น ภายใต้ 9 กิจกรรม ได้แก่ 1. ธนาคารรีไชเคิล 2.กิจกรรมการขจัดขยะอันตราย 3.กิจกรรมการจัดการขยะอินทรีย์ 4.กิจกรรมการทำน้ำหมักชีวภาพ 5.กิจกรรมธรรมชาติ 6.กิจกรรมรักษาความสะอาดโรงเรียน 7.กิจกรรมการลดใช้ของที่ทำให้เป็นขยะ 8. กิจกรรมการนำไปใช้ช้ำ และ 9.กิจกรรมการคัดแยกนำกลับมาใช้ใหม่

“ผลที่ได้รับจากการดำเนินการ นักเรียนมีจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและนำไปใช้ประโยชน์มากขึ้น โรงเรียนสะอาดร่มรื่น มี สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน นักเรียนมีความรู้และสามารถทำน้ำยาอเนกประสงค์และน้ำชีวภาพ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และนักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงอีกด้วย จากการดำเนินการดังกล่าวโรงเรียนสามารถปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในเรื่องการทิ้งขยะให้กับเด็กๆ ให้เขาเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการคัดแยกขยะ โดยเริ่มจากภายในโรงเรียนก่อน เมื่อนักเรียนรู้จักแยกขยะและทิ้งขยะให้เป็นที่แล้ว ก็ทำให้โรงเรียนสะอาดน่าอยู่ มีบรรยากาศที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้ สามารถขยายผลไปยังชุมชนและประเทศชาติต่อไปได้” นายรัตน์ธนชัช กล่าว