กศน.ชายแดนใต้เกมส์ เน้น “เรารักกัน”

นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกลุ่มสำนักงาน กศน.ชายแดนใต้ เปิดเผยว่า กลุ่มสำนักงาน กศน.ชายแดนใต้ (สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) จัดการแข่งขันกีฬา “กศน. ชายแดนใต้ เกมส์” ระหว่าง วันที่ 20-21 ธันวาคม 2562 เพื่อสร้างความรักสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา มีสุขภาพอนามัยที่ดี เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับและนักศึกษา กศน. แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม สร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาและกรีฑา แต่ละประเภทไปแข่งขันในระดับภาคและประเทศ โดยมีบุคลากร และนักศึกษา กศน. เข้าร่วมแข่งขันและร่วมกิจกรรม กว่า 2,000 คน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และสนามองค์การบริหารส่วนตำบลบานา โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทแก่นักกีฬาและผู้ร่วมกิจกรรม “เรารักกัน ในสังคมพหุวัฒนธรรม พัฒนาคนด้วยกีฬา สร้างความรักสามัคคี”

นายอุดร กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดการแข่งขันกีฬา กศน. ชายแดนใต้ เป็นการใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อสร้างความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจอันดี ความรู้รักสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับและนักศึษา กศน. รักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การทำงานเป็นทีม รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และเสริมสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกัน อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์สังคมให้พัฒนาก้าวหน้าอย่าง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ต่อไป