วว. รับรางวัลชมเชย “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563” ประเภทรัฐวิสาหกิจ

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบรางวัลชมเชย “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563” ประเภทรัฐวิสาหกิจ ให้แก่ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งรางวัลดังกล่าว กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดขึ้นเพื่อมอบให้องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ และองค์กรไม่แสวงหากำไร เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนที่จะสามารถถ่ายทอดการเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสิทธิมนุษยชนและขยายผลต่อยอดเสริมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน  โอกาสนี้ ดร.จิตรา ชัยวิมล รองผู้ว่าการบริหาร วว. และคณะผู้บริหาร วว. ร่วมแสดงความยินดี ในวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลลูน ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์