ชมรมครุศาสตร์ไฟฟ้า มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่ซ่อมบำรุงไฟฟ้าให้โรงเรียนป่าชิง

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) ร่วมกับชมรมครุศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) ได้ลงพื้นที่จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างนักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เปิดโลกกิจกรรมชมรมครุศาสตร์ไฟฟ้า” ณ โรงเรียนป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมี ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด

ซึ่งนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้าได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้นำศาสตร์ความรู้ทางด้านวิชาชีพไฟฟ้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ฝึกให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ มีทักษะการเป็นผู้นำและรู้จักวางแผนกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบร่วมกับผู้อื่น