นักศึกษาสถาปัตย์ มทร.ศรีวิชัย เข้า Workshop กับ มทร.ล้านนา ร่วมกับชุมชนบ้านท้องฝาย เชียงใหม่

ตัวแทนนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกอบด้วย นายอภินันท์ ช่วยนุกูล นายประกฤษฎิ์ หม่อมท่า นายภูธเนศณ์ จิตนิยม นายโยธา ชีพเหล็ก นางสาววริศรา แก้วประกอบ และ นางสาวสันหทัย จันทร์ประดิษฐ์ เข้าร่วมโครงการ Workshop ระหว่างวันที่ 10-13  พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับชุมชนบ้านท้องฝาย ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อออกแบบสร้างสรรค์พื้นที่ทางวัฒนธรรมเมืองแม่แจ่ม โดยได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะเชิงปฏิบัติการด้านสถาปัตยกรรม โดยมี คุณพัทธนันท์ พิทาคำ นายอำเภอแม่แจ่ม ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้สร้างประสบการณ์ทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่แตกต่าง รวมถึงการแลกเปลี่ยนการทำงานร่วมกับชุมชน และเพื่อนต่างสถาบันอีกด้วย