คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย จับมือ ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช ส่งเสริมทักษะด้านการแปรรูปอาหารแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา มุณีศรี และ ผศ.ดวงเดือน สงฤทธิ์ อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมสาธิตการแปรรูปเห็ดนางฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์เห็ดทอด แหนมเห็ด และลูกชิ้นเห็ดนางฟ้า ให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม หมู่ที่ 5 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการปลูกเห็ดนางฟ้าในโรงเรือนภายในโรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีการเกษตรควบคู่กับการแปรรูปให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้น