เทคโนโลยีเปลี่ยน งานพีอาร์ต้องปรับ “ล้วง (ความ) ลับ พีอาร์ยุคเทคโนโลยีผลัดใบ”

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเปลี่ยนโลกและไลฟ์สไตล์ของคนยุคดิจิทัล ทำให้ข่าวสารต่างๆ เข้าถึงคนหมู่มากได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการทำประชาสัมพันธ์ก็ต้องปรับตัวด้วยเช่นกัน หลักสูตรนิเทสศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “ล้วง (ความ) ลับ พีอาร์ยุคเทคโนโลยีผลัดใบ” ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และการปรับตัวของนักประชาสัมพันธ์ มากประสบการณ์อย่างเคทีซี และศศิพีอาร์ รวมถึงฟีนิกส์ลาวา ในฐานะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ใช้การประชาสัมพันธ์ในแพลตฟอร์มใหม่ สร้างการรับรู้จนประสบความสำเร็จอย่างงดงาม

นางสาวเพ็ญพิชญา แซ่เตียว นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม รุ่น 59 ตัวแทนผู้จัดสัมมนาฯ กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์ (Public Relation : PR) หรือพีอาร์นั้นเป็นการสื่อสารไปยังสาธารณชน เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์ องค์กร หน่วยงาน รวมถึงสินค้าหรือบริการ ที่มีความสำคัญมากในปัจจุบัน แต่การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น มีผลต่อผู้บริโภคสื่อมวลชน รวมถึงกระทบต่อรูปแบบและทิศทางการทำงานพีอาร์อย่างคาดไม่ถึง

ดังนั้น งานสัมมนาเรื่อง “ล้วง (ความ) ลับ พีอาร์ยุคเทคโนโลยีผลัดใบ” จึงเป็นการฉายภาพรวมของงานประชาสัมพันธ์ ในบริบทปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างคาดไม่ถึง ผ่านมุมมองและประสบการณ์ของนักประชาสัมพันธ์ รวมถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ต้องปรับตัวให้สามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถทำการประชาสัมพันธ์ไปยังผู้รับสื่อ กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ