มทร.สุวรรณภูมิ MOU บริษัทในเครือบริษัทการบินไทย เตรียมผลิตบัณฑิตป้อนสู่อุตสาหกรรมการบินไทย

อาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ กับ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด ในเครือบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมกันผลิตบัณฑิต ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการบิน โดยมี ผศ.ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมลีลาวดี มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

อาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ กับบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด ในเครือบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมทำงานแบบเต็มเวลา กับบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด และมีความมั่นคงในชีวิต และให้นักศึกษามีรายได้เสริม แบ่งเบาภาระเศรษฐกิจทางครอบครัว โดยรับเข้าทำงานแบบครั้งคราว (Part Time) ในช่วงเวลาปิดภาคเรียน โดยมีกรอบแนวทางของความร่วมมือ ดังนี้ โครงการการรับสมัครนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ที่สำเร็จการศึกษาและที่มีคุณสมบัติตรงตามรายละเอียดที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำหนด เข้าทำงานกับบริษัท โดยเป็นพนักงานแบบเต็มเวลา (Full Time) และเป็นพนักงานแบบครั้งคราว (Part Time) ในช่วงปิดภาคเรียน ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น ฝ่ายครัวการบิน ฝ่ายช่าง ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานหลานหลวง ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การลงนามความร่วมมือกับบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด ในเครือบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด ในเครือบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถ ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการต่อไป