เครือซีพีจับมือบริษัทประกันภัยทำกรมธรรม์คุ้มครองให้เกษตรกร Contract Farming กว่า 5,000 ราย วงเงินเกือบหมื่นล้าน

เครือเจริญโภคภัณฑ์เดินหน้าความยั่งยืนสู่กลุ่มเกษตรกรภายใต้โครงการ Contract Farming ครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการทำประกันภัยให้เกษตรกร Contract Farming จับมือบริษัทประกันภัยทำกรมธรรม์คุ้มครองเกือบ 10,000 ล้านบาทแก่เกษตรกรกว่า 5,000 ราย

เมื่อเร็วๆ นี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย ดร.อธิป อัศวานันท์ ผู้บริหาร สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมนางสาวสุภาพร ฉัตรฉายแสง รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สำนักประกันภัยเครือฯ ร่วมกับนายจีรวัฒน์ พยาฆระสมิต รองกรรมการผู้จัดการ  บมจ.กรุงเทพประกันภัยได้มอบค่าสินไหมทดแทนแก่เกษตรกร Contract Farming ตามกรมธรรม์2561/2562

ให้แก่นางไสว ฝอยทอง เกษตรกรContract Farming ในโครงการส่งเสริมไก่กระทงแม่สอด จ.ตาก ของบมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ซีพีเอฟ) ตามนโยบายด้านความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ให้มีการทำประกันภัยแก่เกษตรกรในโครงการ Contract Farming เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่เกษตรกร

ดร.อธิป อัศวานันท์ ผู้บริหารสำนักความยั่งยืน ธรรมาภิบาล เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยตามแนวคิดของเครือฯที่ว่า “เกษตรกรคือคู่ชีวิต” สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน  ซึ่งได้กําหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ปี 2020 ด้านคุณค่าทางสังคม ด้วยการส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย จึงมีนโยบายสนับสนุนให้บริษัทในเครือฯทำประกันภัยให้กับเกษตรกร ในโครงการเกษตรพันธสัญญา หรือ Contract Farming  เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่เกษตรกร

ซึ่งกล่าวได้ว่าเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นผู้ประกอบการรายแรกในระบบ Contract Farming ของประเทศไทยที่ให้ความสำคัญเรื่องการบริหารความเสี่ยงแทนเกษตรกรรายย่อยทั้งในประเภทประกันรายได้ หรือแบบฝากเลี้ยง และประเภทประกันราคา

โดยบริษัทมีการทำประกันภัยให้กับเกษตรกรคู่สัญญาทั้งที่กฎหมายไม่ได้บังคับและเกษตรกรไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด โดยปัจจุบัน บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟ ได้เดินหน้าตามนโยบายประกันภัยให้แก่เกษตรกร Contract Farming ได้ทำประกันภัยแก่เกษตรกรรายย่อยทั้งหมดที่อยู่ในโครงการ Contract Farming ของซีพีเอฟ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่จำนวนเกือบ 6,000 ราย

นอกจากนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ยกระดัมาตรฐานของสัญญา Contract Farming ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการประเมินจากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ว่าสัญญา Contract Farming ของเครือฯมีความเป็นธรรมและเป็นสากล  โดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้นำไปเป็นตัวอย่างให้หลาย ๆ ประเทศได้ศึกษารูปแบบสัญญาที่เป็นธรรมอีกด้วย

ด้าน นางสาวสุภาพร ฉัตรฉายแสง รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สำนักประกันภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์  กล่าวว่า บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ  ซีพีเอฟ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือฯได้สนองตอบนโยบายดำเนินการทำประกันภัยให้เกษตรกร Contract Farming ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่  1 ก.ย. 2560  ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน มีจำนวนเกษตรกร Contract Farming รายย่อยที่ได้รับคุ้มครอง 5,387 ราย  แยกเป็นเกษตรกร แบบฝากเลี้ยงหรือประกันรายได้  5,081 ราย ประกอบด้วยเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่กระทง ไก่พื้นเมือง ไก่รุ่นไข่ เป็ดเนื้อ เป็ดไข่ สุกรขุน สุกรพันธ์ และ แบบประกันราคาอีก 306 ราย ได้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่  รวมวงเงินคุ้มครองรวมทั้งสิ้นเกือบ 10,000 ล้านบาท