ผลงานยอดเยี่ยม มทร.ศรีวิชัย

นักศึกษาพร้อมคณาจารย์ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับ 3 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง ในการประกวดระดับชาติ ประเภทอุดมศึกษา ในงานวันนักประดิษฐ์ 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ BITEC กรุงเทพมหานคร

♦ รางวัลที่ได้รับประกอบด้วย

  1. เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อเข่าอย่างต่อเนื่องอัตโนมัติ ได้รางวัลเหรียญทองแดงพร้อมประกาศนียบัตร
  2. เครื่องช่วยเดินสำหรับผู้ป่วยขาอ่อนแรง ได้รางวัลเหรียญเงิน พร้อมประกาศนียบัตร
  3. เครื่องแจ้งเตือนแก๊สรั่วและเปลี่ยนแก๊สผ่าน application ได้รางวัลเหรียญทองแดง พร้อมประกาศนียบัตร
  4. เครื่องผ่าจาวตาลควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ได้รางวัลเหรียญทองแดง พร้อมประกาศนียบัตร