ฟาร์มตัวอย่างฯ ผลิตสารปรับปรุงดินเพิ่มผลผลิต

พืชผักปลอดสารพิษ ของโครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านลุตง

เนื่องด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงทรงพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างขึ้นเพื่อให้ราษฎรมีงานทำ อยู่ในพื้นที่ ไม่ต้องเสี่ยงกับการเดินทาง

โดยเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2548 พลเอก ณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์ และ นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ (ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ตำแหน่งในขณะนั้น) และคณะ ได้มาสำรวจพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านลุตง  ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ เนื้อที่ 154 ไร่ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานและอำเภอแม่ลาน ได้ร่วมกันน้อมเกล้าฯ ถวาย เพื่อจัดตั้งเป็นโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ผลการสำรวจและการประชุมผู้นำเกษตรกร ผู้นำหมู่บ้านและชุมชน พบว่ามีความเหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นฟาร์มตัวอย่างได้ 

โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านลุตง ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 มีราษฎรมาปฏิบัติงาน ทั้งหมด 149 คน เป็นไทยพุทธ 65 คน และเป็นไทยมุสลิม 84 คน และเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จมาทรงงาน และเยี่ยมเยียนราษฎรในโครงการ

นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี
นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี

นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านลุตง ได้มีการส่งเสริมให้ปลูกพืชเศรษฐกิจ พืชผักปลอดสารพิษ สร้างรายได้หลักให้กับโครงการ และเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ต่อสมาชิกในโครงการ

สำหรับการผลิตและจำหน่าย แปรรูปผลผลิต ทำให้สมาชิกในโครงการมีความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้เลี้ยงครอบครัว และมีความมั่นคงในชีวิต อีกทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสม ให้กับผู้ที่สนใจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 

1467799761

นายสุขทัศน์ กล่าวอีกว่า ที่สำคัญโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านลุตง เป็นฟาร์มตัวอย่างแห่งแรกและแห่งเดียวที่เป็นกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางซึ่งมีการผลิตสารปรับปรุงดิน (ปุ๋ยอินทรีย์) ให้กับจุดจ่ายปุ๋ยสำหรับเกษตรกรชาวสวนยางที่มีสวนสงเคราะห์ภายใต้ความรับผิดชอบของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี

“โดยสูตรสารปรับปรุงดิน (ปุ๋ยอินทรีย์) ที่ใช้ในการผลิตคือ ปุ๋ยอินทรีย์ผง 65% มูลสัตว์ 20% และโดโลไมท์ 10% และสารปรับปรุงดินที่ได้จะมีการสุ่มตรวจคุณภาพปุ๋ยตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในประกาศกรมวิชาการเกษตร ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ ต้องมีการผ่านเกณฑ์มาตรฐานก่อน จึงจะสามารถส่งไปยังจุดจ่ายปุ๋ยและส่งไปขายได้ เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของสารปรับปรุงดินทุกครั้งที่ผลิต และการผลิตสารปรับปรุงดิน (ปุ๋ยอินทรีย์) ให้กับจุดจ่ายปุ๋ยสำหรับเกษตรกรชาวสวนยางที่มีสวนสงเคราะห์ภายใต้ความรับผิดชอบของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีของโครงการฟาร์มตัวอย่าง”

การผสมสารปรับปรุงดินกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดปัตตานี โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านลุตง ร่วมกับสหกรณ์ สกย. อุตสาหกรรมยางปัตตานี 2014 จำกัด
การผสมสารปรับปรุงดินกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดปัตตานี โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านลุตง ร่วมกับสหกรณ์ สกย. อุตสาหกรรมยางปัตตานี 2014 จำกัด

“จากที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน สามารถผลิตสารปรับปรุงดินได้ปีละ 600 ตัน เป็นการสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในโครงการ นอกเหนือจากรายได้จากการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ที่ต้องการให้สมาชิกในโครงการที่เป็นเกษตรกรในพื้นที่มีรายได้มั่นคง พึ่งพาตนเองได้ โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายออกไปนอกพื้นที่เพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัว” นายสุขทัศน์ กล่าว

สารปรับปรุงดิน (ปุ๋ยอินทรีย์) ที่ผลิตขึ้นใช้ ในโครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และจำหน่าย
สารปรับปรุงดิน (ปุ๋ยอินทรีย์) ที่ผลิตขึ้นใช้ ในโครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และจำหน่าย

การดำเนินงานในความรับผิดชอบภายในโครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านลุตง นับเป็นความภาคภูมิใจของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี ที่ได้มีโอกาสช่วยสร้างงานและรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่

 

ดังนั้น หากสนใจจะผลิตหรือซื้อสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปยังโครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านลุตง โทร. (081) 089-3320 (นายมูฮัมหมัด เส็นสะนา) หรือการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี โทร. (073) 451-554