นักวิชาการเกษตรเตือน 4 ปัจจัยที่ทำให้ การปลูกฟ้าทะลายโจร “ล้มเหลว”

กรมวิชาการเกษตร เผยแพร่คู่มือการผลิตฟ้าทะลายโจรสำหรับเกษตรกร ซึ่งในข้อมูลเอกสาร หน้า 38-39 ได้เผยแพร่เทคนิคการปลูกฟ้าทะลายโจร ของ ดร.จรัญ ดิษฐไชยวงศ์ ข้าราชการบํานาญ กรมวิชาการเกษตร โทร. 089-859-5485 E-mail: [email protected] ซึ่งสะสมประสบการณ์ด้านการผลิตฟ้าทะลายโจรมานานหลายปี โดย ดร.จรัลได้สรุปข้อควรระวังในการปลูกฟ้าทะลายโจรไว้ 4 ประการ ดังนี้

1.หลีกเลี่ยงดินปลูก ปุ๋ยอินทรีย์ และแหล่งน้ำที่มีสารพิษปนเปื้อน

2.ควรมีแนวบังลม เพราะสภาพลมแรงทำให้ลำต้น กิ่งก้านแขนงฟ้าทะลายโจรฉีกหักได้ง่าย

3.ยกแปลงสููงและมีสม่ำเสมอ เพราะต้นฟ้าทะลายโจรไม่ทนต่อสภาพน้ำท่วมขัง

4.ปลูกฟ้าทะลายโจรในสภาพขาดน้ำ ทำให้ผลผลิตลดลง

สำหรับผู้สนใจการปลูกฟ้าทะลายโจร ดร.จรัลมีข้อแนะนำปลูกฟ้าทะลายโจรให้ได้ผลผลิตที่ดี ดังต่อไปนี้

1.ชั่่งเมล็ดฟ้าทะลายโจร 15 กรัม (ความงอกมากกว่าหรือเท่ากับ( ≥ ) 80% ปลููกแบบย้ายกล้าได้ประมาณ ประมาณ 1 ไร่)

2.แช่เมล็ดในน้ำสะอาดทิ้งไว้ 5-6 ชั่วโมง นำขึ้นมาผึ่งลมพอแห้งจึงนำไปเพาะ

3.เพาะเมล็ดลงตะกร้าที่มีดินพรุ (peat) หรือใช้ส่วนผสมของดินร่วน : ปุ๋ยมูลวัวแห้ง : แกลบดำ ในสัดส่วน 1 : 2 : 2 โดยปริมาตรเป็นวัสดุเพาะ

4.ทยอยย้ายกล้า ระยะเริ่มมีใบเลี้ยงลงถาดหลุมที่มีส่วนผสมเหมือนข้อ 3 เป็นวัสดุเพาะ

5.ย้ายกล้าระยะมีใบจริง 6 ใบ (หลังเพาะเมล็ดประมาณ 45 วัน) จากถาดหลุุมลงแปลงปลููก

6.วิเคราะห์ดินก่อนปลูก ดินควรมีค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ระหว่าง 5.5-6.5 และมีอินทรียวัตถุมากกว่าหรือเท่ากับ (≥) 3.5%

สภาพแปลงปลููก

ฟ้าทะลายโจรต้องปลููกกลางแจ้งใช้ระยะปลูกระหว่างแถว 60 เซนติเมตร ระหว่างต้น 30 เซนติเมตร (1 ไร่ = 8,888 ต้น) รองพื้นก่อนปลูกด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรการใส่ปุ๋ยตามผลวิเคระห์ดิน

1.ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักครั้งที่ 2 หลังปลููก 1 เดือน หรือตามผลวิเคราะห์ดิน

2.การให้น้ำ น้ำแต่ละหลุุมปลููกก่อนปลูก 1 วันจากนั้นให้น้ำ 80% ของค่าการระเหยสะสมจนกระทั่งการเก็บเกี่ยว

3.การกำจัดวัชพืช หมั่นกำจัดวัชพืช (โดยใช้แรงงานคน) อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะระยะเจริญเติบโต เมื่อต้นฟ้าทะลายโจรเติบโตชิดกัน ปัญหาวัชพืชจะค่อยๆ หมดไป

4.เก็บเกี่ยวผลผลิตระยะดอกบาน 25-50% (เก็บผลผลิตทั้งแปลง เมื่อแปลงปลูกออกดอกครบ 25-50 ต้นใน 100 ต้น)

5.เก็บผลผลิตช่วงเช้า โดยตัดส่วนเหนือดินห่างจากโคนต้น 4 ข้อ (ประมาณ 10 เซนติเมตร) รีบนำผลผลิตนำไปใช้ในที่ร่ม

6.อายุุเก็บเกี่ยวผลผลิต หลังปลูกเฉลี่ย 80 วัน

7.ผลผลิตเฉลี่ย 2,960 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตหลังทำให้แห้งเฉลี่ย 740 กิโลกรัมต่อไร่ (อัตราส่วนน้ำหนักสด : น้ำหนักแห้ง = 4 : 1)

มาตรฐานสารสำคัญของฟ้าทะลายโจร

ฟ้าทะลายโจรต้องมีปริมาณแล็กโตนรวมไม่น้อยกว่า 6 กรัมต่อน้ำหนักแห้ง 100 กรัม หรือมีปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ไม่น้อยกว่า 1 กรัมต่อน้ำหนักแห้ง 100 กรัม

แหล่งที่มา ข้อมูลและภาพประกอบ จากเอกสาร คู่มือการปลูกฟ้าทะลายโจร สำหรับเกษตรกร สิงหาคม 2564 กรมวิชาการเกษตร