เกษตรเกาะยาว พังงา เดินหน้าพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) จัดสัญจรเยี่ยมกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่าย

สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เพื่อให้มีขีดความสามารถด้านการเกษตร สามารถทดแทนเกษตรกรผู้สูงอายุ และสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีศักยภาพสามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าเกษตร จนเป็นผู้นำทางการเกษตรในท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกระดับ โดยการจัดเยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในฟาร์มของแต่ละคน เป้าหมายเดือนละ 2 ราย

นางอุษณี เจียมรา เกษตรอำเภอเกาะยาว กล่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เพื่อพัฒนา Young Smart Farmer ของอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ดำเนินการโดยยึดหลักการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ด้วยตัวของเกษตรกรเอง โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นพี่เลี้ยง ให้ความสำคัญกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยมีเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริง โดยสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาว ได้กำหนดนำ Young Smart Farmer ไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยกำหนดไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในฟาร์มของ Young Smart Farmer ซึ่งมีทั้งหมด จำนวน 12 ราย กำหนดแลกเปลี่ยนฯ เดือนละ 2 ราย สำหรับครั้งแรกกำหนดดูงานในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ แปลงเกษตร ของ นายศิรสิทธิ์ ชลหัตถ์ ประธาน Young Smart Farmer อำเภอเกาะยาว และเป็นเครือข่ายศูนย์บ่มเพาะ Young Smart Farmer ของจังหวัดพังงาด้วย ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ทำสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน นาข้าว ไม้ผล พืชผัก เลี้ยงไก่อินทรีย์ ปศุสัตว์ การทำปุ๋ยอินทรีย์ การเลี้ยงไส้เดือนดิน เป็นต้น โดยกิจกรรมในฟาร์มไม่มีการใช้สารเคมี มีการทำอาหารสัตว์เอง เพื่อลดต้นทุนการผลิต การกำจัดกลิ่นปุ๋ยคอกโดยการใช้น้ำหมักชีวภาพ และทำที่พักให้นักท่องเที่ยวมาพักและร่วมกิจกรรมในฟาร์ม โดยใช้ชื่อว่า “Yao Island Resort and Farm” ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวแถบยุโรป

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาว โทรศัพท์ (076) 597-127