บึงกาฬจัดเต็ม “งานวันยางพาราบึงกาฬ 2563” มหกรรมยางพารายิ่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน

จังหวัดบึงกาฬ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เดินหน้าจัดงาน “วันยางพาราบึงกาฬ 2563” สวนกระแสยางราคาตก นำนวัตกรรม ความรู้ เร่งเผยแพร่สู่เกษตรกร เพื่อเพิ่มมูลค่ายางพาราให้แก่ชาวสวนยาง ตอกย้ำความเป็น “บึงกาฬโมเดล” ชูศักยภาพของการเป็นศูนย์กลางยางพาราระดับประเทศ พร้อมเตรียมยกระดับไปสู่ความเป็นสากลเชื่อมโยงการค้ากับกลุ่มประเทศ CLMV คือ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม โดยรัฐบาลได้อนุมัติโครงการก่อสร้าง “สะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำโขง ไทย-ลาว แห่งที่ 5” (บึงกาฬ-ปากซัน) จังหวัดบึงกาฬจึงเป็น “ทิศทางแห่งอนาคต” ที่ได้รับการจับจ้องทั้งในฐานะเขตเศรษฐกิจใหม่ของอุตสาหกรรมยางพาราและการท่องเที่ยว

จังหวัดบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ และองค์กรหน่วยงานราชการ – เอกชน พร้อมใจกันเตรียมจัด “งานวันยางพาราบึงกาฬ 2563” ปีนี้จัดขึ้นเป็น ครั้งที่ 8 ระหว่าง วันที่ 12-18 ธันวาคม 2562 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ยืนยัน “คำว่า ทิศทางแห่งอนาคต” ของจังหวัดบึงกาฬให้เป็นที่ประจักษ์ชัด และสร้างการรับรู้ให้สาธารณชนในวงกว้าง ภายใต้แนวคิด “บึงกาฬโมเดล 2020” โดย “บึงกาฬโมเดล” จะเป็นต้นแบบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหายางพาราแล้วยังเป็นต้นแบบที่จะนำไปสู่การพัฒนาเมืองเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว วัฒนธรรม และพร้อมที่จะก้าวสู่ “สมาร์ทซิตี้” หรือเมืองที่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบ เช่น สาธารณูปโภค ถนนหนทาง การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 5 การก่อสร้างสนามบิน ฯลฯ โดยมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในยุค 4.0

ก่อนถึงวันงานได้จัดให้มีการแถลงข่าวการจัดงานขึ้น ในวันที่ 26 พฤศจิกายน ณ ห้องประชุมอาคารข่าวสด โดยได้รับเกียรติจาก นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายนิพนธ์ คนขยัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ นางมาลินี ยุวนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร นายไอศูรย์ แสนคำ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นายวิทยา ชาญณรงค์ ผู้จัดการกลุ่มพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) Mr.Chen Husheng Chief Representative of Thailand Representative Office Rubber Valley Group Co.,Ltd. (China), National Engineering Research Center for Rubber and Tire ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ ผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่เทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะเเละวัสดุเเห่งชาติ MTEC นายจารึก ศรีอรุณ นายทรงพล วิธานพัฒนา เชฟจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต นายอิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์ นายจีรพงษ์ ศรนคร สมาคมการ์ตูนไทย รวมทั้งผู้แทนองค์กรหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดงานและสื่อมวลชนหลายแขนงเข้าร่วมงานคับคั่ง

งานวันยางพาราบึงกาฬ 2563 ได้ยกระดับการจัดงานให้ยิ่งใหญ่ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน คือ 1. ส่งเสริม จ.บึงกาฬ ให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยางพาราและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ของภูมิภาค และประเทศไทย 2. ผลักดันให้เกิดการค้าขายและการลงทุนของอุตสาหกรรมยางพารา และอุตสาหกรรม ต่อเนื่องเพื่อให้เศรษฐกิจของบึงกาฬเติบโต 3. ประชาสัมพันธ์นโยบายประกันรายได้ ยางพารา ข้าว และพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ของรัฐบาล เพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกร 4. ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว จ.บึงกาฬ เพื่อเสริมสร้างอาชีพ เพิ่มช่องทางการตลาด ให้ชาวบึงกาฬทุกกลุ่ม 5. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเยาวชน และคนในพื้นที่ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการอบรม การให้ความรู้ตลอดจนการแข่งขันด้านต่างๆ เพื่อเป็นการตอกย้ำว่าจังหวัดบึงกาฬเป็นเมืองศูนย์กลางยางพาราของประเทศที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางยางพาราระดับอาเซียนและระดับโลกต่อไป

ตลอดระยะเวลาการจัดงานที่ผ่านมา การก้าวเข้าสู่ครั้งที่ 8 มีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ขึ้น ซึ่งปีนี้ มีการจัดแบ่งโซนนิทรรศการและกิจกรรมออกเป็น 10 โซน คือ

โซน 1 สวนไฟเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และนิทรรศการขบวนเรือพระราชพิธี “พระเสด็จโดยแดนชล” นิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทย ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ อนุรักษ์ สืบทอดและต่อยอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่

โซน 2 บึงกาฬโมเดล 2020 นำเสนอ 7 ปี กับความก้าวหน้า “เมืองศูนย์กลางยางพารา” แบบอย่างความสำเร็จในการแก้ปัญหาและพัฒนา “ยางพารา” อย่างเป็นระบบ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองในอนาคต การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบ เช่น ถนนหนทาง การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 5 การก่อสร้างสนามบิน ฯลฯ โดยมีการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม บ้านเมืองสะอาด ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ นำเสนอ ยุทธศาสตร์และผลงานของ อบจ. ที่พร้อมผลักดันให้ชุมชนเข้มแข็ง ผ่านยุทธศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

นอกจากนี้ ยังนำเสนอข้อมูลยางพาราน่ารู้ การอัปเดตความรู้สู่เกษตรกรชาวสวนยาง เช่น การลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และการแปรรูปในสวนยาง พืชแซม พืชร่วม และปศุสัตว์ในสวนยาง พร้อมรายละเอียดล่าสุดของนโยบายการประกันรายได้ ยางพาราและพืชเศรษฐกิจของรัฐบาล การเข้าร่วมโครงการ และการจ่ายเงินประกันรายได้ให้แก่เกษตรกร รวมถึงนำเสนอสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวไฮไลท์ที่ใครก็ต้องมา ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ธรรมะ และวัฒนธรรม ร่วมค้นหาพิกัด โรงแรม ที่พัก โฮมสเตย์ จุดเช็คอินร้านเด็ด ร้านดังห้ามพลาด รวมทั้งร้านขายสินค้าชุมชน ของที่ระลึก ของฝากจากคนบึงกาฬ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและการพัฒนาเมืองในอนาคตอันใกล้

โซน 3 เวทีปราชญ์ชาวบ้าน เวทีที่เผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรม โดยในปีนี้นำเสนอด้านวัฒนธรรม ผ่าน เรื่องขบวนพยุหยาตราทางชลมารค โดย อาจารย์ธงทอง จันทรางศุ และด้านการเกษตร ซึ่งจะอัปเดตนวัตกรรมยางพาราจากการวิจัยของหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงการปลูกพืชร่วมและพืชแซม เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง

โซน 4 บึงกาฬลานเด็กเล่น ออกแบบพื้นที่กิจกรรมโดยเด็กๆ สามารถเล่นได้ เรียนได้ (Playing  & Learning) พร้อม Display จัดแสดงผลงานของเด็กๆ โดยในปีนี้จะร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยี โลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำหรับจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สนุกเข้าใจง่าย และร่วมมือกับสมาคมการ์ตูนไทย ในการจัดกิจกรรมสอนวาดรูป และระบายสี สำหรับเด็ก ซึ่งจะมีการประกวด และมอบรางวัลภายในงานด้วย

โซน 5 บึงกาฬจานเด็ด กิจกรรมอบรมอาหารจานเด็ดในปีนี้ เน้นทำง่าย สามารถทำขายเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

โซน 6 หน่วยงานจังหวัด พื้นที่จัดแสดงผลงานของหน่วยงานราชการในจังหวัดบึงกาฬ อาทิ แขวงการทางจังหวัด พาณิชย์จังหวัด กระทรวงพลังงาน พัฒนาชุมชน และเกษตรจังหวัด เป็นต้น

โซน 7 บึงกาฬมอเตอร์โชว์ พื้นที่โชว์และจำหน่ายรถยนต์จากค่ายต่างๆ เพื่อให้ประชาชนในบึงกาฬและจังหวัดใกล้เคียงได้เข้าถึงยนตกรรมที่ทันสมัย พร้อมผลักดันให้บึงกาฬเป็นศูนย์กลางการค้ารถยนต์ และเครื่องจักรกลการเกษตรในอนาคต

โซน 8 ลานแข่งขันกรีดยาง เป็นการแข่งขันทักษะความชำนาญในอาชีพ โดยมีการแข่งขันยางพารา 3 ประเภท คือ แข่งขันกรีดยางพาราชิงแชมป์ประเทศไทย แข่งขันลับมีดกรีดยาง และแข่งขันกองเชียร์ยางพารา

โซน 9 บึงกาฬมาร์เก็ต ตลาดสินค้าชุมชนต้นแบบของจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดใกล้เคียง และสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงสินค้าธงฟ้าช่วยเหลือประชาชน โดยระดมสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น พร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้มีตลาดและคู่ค้าที่ขยายวงกว้างมากขึ้น

โซน 10 เวทีคอนเสิร์ต และการประกวด “ไทยแลนด์ลูกทุ่งคอนเทสต์ 2020” การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “คาราบาวบึงกาฬลั่นทุ่ง 2020”

นอกจากนี้ มีการนำเสนอการแปรรูปและการวิจัยอุตสาหกรรมยางพารา จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ศูนย์เทคโนโลยี โลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) จัดแสดงผลงานนวัตกรรมจากยางพารา อาทิ LOMAR น้ำยางพาราข้นสำหรับผสมกับแอสฟัสต์เพื่อทำถนน Para Walk กระเบื้องปูพื้นจากยางธรรมชาติเพื่อการตกแต่งบ้านและสวน ที่นอนน้ำยางพาราเพื่อสุขภาพ

นอกจากนี้ บริษัทและอุตสาหกรรมการค้ายางพาราจากสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและนวัตกรรมยางพารา อันเป็นการแสดงถึงความร่วมมือในการต่อยอดธุรกิจยางพาราของบึงกาฬ เพื่อผลักดันเศรษฐกิจการค้ายางพารา สู่การเป็นศูนย์กลางยางพาราของภาคอีสาน และเป็นการเปิดประตูการค้าระดับนานาชาติ

อีกหนึ่งไฮไลท์ของงานในครั้งนี้ที่ห้ามพลาด คือ การประกวด “ไทยแลนด์ลูกทุ่งคอนเทสต์ 2020” ชิงแชมป์ภาคอีสาน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท และครั้งแรกกับการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “คาราบาวบึงกาฬลั่นทุ่ง 2020” ชิงเงินรางวัล มูลค่ารวม 60,000 บาท ซึ่งเป็นเวทีแห่งโอกาสที่บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเวทีให้ผู้มีไฟมีฝัน ได้สานฝันก้าวสู่การเป็นศิลปิน โดยได้รับเกียรติจากครูเพลงผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีและการแสดงประกอบเพลง ได้แก่ ครูสลา คุณวุฒิ ครูเทียม ชุติเดช ทองอยู่ และครูเรืองยศ พิมพ์ทอง มาเป็นคณะกรรมการตัดสินครั้งนี้ และพลาดไม่ได้

กับคอนเสิร์ตส่งท้ายปีจากศิลปินระดับประเทศ และคณะหมอลำสุดฮอตของปี ได้แก่ คาราบาว ไมค์ ภิรมย์พร เสก โลโซ แฟ้ม บุญมา หมอลำคณะประถมบันเทิงศิลป์ หมอลำคณะระเบียบวาทะศิลป์

ภายในงาน นอกจากสาระความรู้เรื่องยางพารา และความสนุกสนานในกิจกรรมต่างๆ แล้ว ครั้งนี้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาวันยางพาราจังหวัดบึงกาฬ ชิงเงินรางวัลกว่า 1,345,000 บาท อาทิ มวยไทยศึกวันทรงชัยสัญจร เปตอง วอลเลย์บอล ฟุตบอล เซปักตะกร้อ จักรยาน มอเตอร์ครอส และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ ซึ่งผู้สนใจสมัคร สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สมาคมกีฬาจังหวัดบึงกาฬ หรือ โทร. 042-490-652, 042- 490-757

นอกจากนี้ ในช่วงของการจัดงานวันยางพารา 2562 หนังสือพิมพ์ข่าวสด “คอลัมน์ อิ่มอร่อย” จัดให้มีกิจกรรม “อิ่มอร่อย จานเด็ดบึงกาฬ” มอบประกาศนียบัตรให้แก่ร้านอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด อร่อย ราคาเป็นธรรม เหมาะสมเป็นร้านอาหารประจำจังหวัดบึงกาฬ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยคัดเลือกร้านอร่อย จำนวน 10 ร้าน อาทิ ร้านกาแฟชานเมือง ร้านเสบียง ลาบขม 101 ห้องอาหารโรงแรมเดอะวัน ซึ่งจะมอบประกาศนียบัตรในช่วงการจัดงานวันยางพารา 2563 เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดที่กำลังเติบโต

“งานวันยางพาราบึงกาฬ 2563” จึงเป็นงานวันยางพาราที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน และมีศักยภาพในทุกด้าน สะท้อนการเป็นศูนย์กลางการค้ายางพาราของภาค ประเทศ ที่พร้อมต่อยอด พัฒนาสู่ระดับภูมิภาค และระดับโลกในอนาคต