ธ.ก.ส. ผนึก ก.ล.ต ส่งเสริมความรู้ทางการเงินการลงทุนแก่เด็กและเยาวชน ในโครงการโรงเรียนธนาคาร

ธ.ก.ส. จับมือ ก.ล.ต. เผยแพร่ความรู้ทางการเงิน การลงทุน และส่งเสริมการออม เตรียมความพร้อมบุคลากร พร้อมจัดกิจกรรมและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ให้เด็กนักเรียนและเยาวชนในโครงการโรงเรียนธนาคาร ธ.ก.ส. กว่า 2,000 โรงเรียนทั่วประเทศ

วันนี้ (22 มกราคม 2563) ณ โถงชั้น 2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานใหญ่ บางเขน ได้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ “การเผยแพร่ความรู้ทางการเงิน การลงทุน การส่งเสริมการออมเงิน สำหรับเด็กนักเรียนและเยาวชน” ระหว่าง นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กับ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อร่วมเผยแพร่ความรู้ทางการเงิน การลงทุน และการส่งเสริมการออมเงิน ตลอดจนการเตรียมพร้อมด้านบุคลากรให้มีความรู้และความเข้าใจด้านความรู้ทางการเงิน เพื่อให้สามารถนำไปถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชน ในโครงการโรงเรียนธนาคารของ ธ.ก.ส. กว่า 2,000 โรงเรียนทั่วประเทศ

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ธ.ก.ส. มุ่งเน้นปลูกฝังความรู้ทางการเงินและสร้างวินัยการออม ฝึกฝนให้นักเรียนรู้หลักการบริหาร การจัดการทางการเงินที่ถูกต้อง เสริมสร้างลักษณะนิสัยด้านความรับผิดชอบ ตลอดจนปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้เวลา ในการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ผ่านการจัดทำโครงการโรงเรียนธนาคาร โดยโครงการดังกล่าวดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน ความร่วมมือระหว่าง ธ.ก.ส. กับ ก.ล.ต. ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้ทางการเงิน การลงทุน และการส่งเสริมการออมให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชนในโครงการโรงเรียนธนาคาร โดยการจัดกิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้และความเข้าใจถึงความร่วมมือในครั้งนี้และให้สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินต่างๆ ให้กับนักเรียนต่อไป ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนธนาคาร จำนวน 2,330 โรงเรียน มีสมาชิกโรงเรียนธนาคารจำนวนกว่า 800,000 ราย และมียอดเงินฝากรวมกว่า 1,000 ล้านบาท

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างกันของสองหน่วยงานในครั้งนี้ นับเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและการลงทุนเกิดขึ้นเป็นรูปธรรม รวมถึงปลูกฝังการมีวินัยควบคู่กับการออมให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งการออมเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิต ส่วนการลงทุนเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความมั่งคั่งยั่งยืนและเพิ่มมูลค่าของเงินออมในระยะยาว โดย ธ.ก.ส. มีโครงการโรงเรียนธนาคารที่ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีการออมอย่างสม่ำเสมอซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องถึง 11 ปี จึงเป็นโอกาสดีที่ ก.ล.ต. ซึ่งมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาตลาดทุนและส่งเสริมการออมระยะยาว จะสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนผ่านโครงการดังกล่าวที่มีสมาชิกโรงเรียนธนาคารเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งสนับสนุนโครงการโรงเรียนธนาคารในด้านอื่นๆ แบบบูรณาการ เช่น การอบรมให้ความรู้ด้านตลาดทุนแก่พนักงานของ ธ.ก.ส. เพื่อสอนนักเรียนในโครงการต่อไป