มทร.สุวรรณภูมิ เปิด ป.โท ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

22 พ.ค.63 ป.โท เกษตร

การพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีเกษตรเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้สามารถผลิต ผลิตผลทางการเกษตรเพื่อการบริโภคภายในประเทศและการส่งออกตลอดจนการแปรรูปได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันนำมาสู่การแข่งขันในประเทศและตลาดโลก การเปิดเสรีทางการค้าทำให้เกิดการแข่งขันและเพิ่มโอกาสการประกอบอาชีพ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ต้องเร่งพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพเพื่อรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสังคมไทยในอนาคต คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ได้จัดทำหลักสูตร วท.ม. (เทคโนโลยีการเกษตร) ขึ้น เพื่อผลิตบุคคลที่มีองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ กล่าวว่า การพัฒนากำลังคนให้มีองค์ความรู้ มีความสามารถ ก้าวไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการจัดการความรู้ ทางคณะจึงได้เปิดหลักสูตร วท.ม. (เทคโนโลยีการเกษตร) เพื่อพัฒนามหาบัณฑิตให้เป็นบุคคลที่มีความสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่เกี่ยวข้อง และตระหนักถึงการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เป็นมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความเป็นผู้นำ และสามารถนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาสร้างนวัตกรรมทางการเกษตรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น

สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ (089) 159-2363, (083) 541-4267