กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเวทีถกเตรียมความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่อนุฯ จังหวัดทั่วประเทศ

นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดเผยว่าในสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดจะมีคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ

นายสไกร พิมพ์บึง

โดยคณะอนุกรรมการฯ จะมีบทบาทหน้าที่ในการเสนอนโยบาย แผนงานและงบประมาณประจำปีของสำนักงานสาขาจังหวัด กำกับดูแล ให้คำปรึกษา และแนะนำแก่สำนักงานสาขาจังหวัด สนับสนุนงานในด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกร และด้านการประชาสัมพันธ์ผลงาน ตลอดจนการประสานกับหน่วยงานภาคีภายนอก

​สำหรับเวทีแรกในครั้งนี้เป็นการจัดสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ จังหวัด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเคพาร์ค จ.สุราษฎร์ธานี

โดยมี นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหารฯ เปิดการสัมมนา มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการจัดการหนี้ คณะที่ปรึกษาสำนักงาน และคณะอนุกรรมการฯ จังหวัด สาขาจังหวัดละ 17 คน ซึ่งรวมทั้งหัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดในภาคใต้จำนวน 14 จังหวัด

วัตถุประสงค์ของการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของอนุกรรมการฯ จังหวัด ตามที่ระเบียบประกาศที่เกี่ยวข้อง และคำสั่งที่กำหนดไว้ รวมทั้งหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนหนี้ หลักเกณฑ์การจัดการหนี้ ขั้นตอน วิธีการด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกรทุกสถาบันการเงินเจ้าหนี้ รวมทั้งขั้นตอนวิธีการด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อนำไปสู่การพิจารณาในการประชุมคณะอนุกรรมการฯจังหวัด เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารฯ และกรรมการจัดการหนี้ฯพิจารณาต่อไป