ธ.ก.ส. ร่วม ก.ล.ต. เปิดการอบรมหลักสูตรการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) และการลงทุนขั้นพื้นฐานสำหรับโรงเรียนธนาคาร

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ นายชัพพ์ คงมนต์ ผู้อำนวยการฝ่ายเงินฝาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมเปิดการอบรมวิทยากร (Train the Trainer) หลักสูตรการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) และการลงทุนขั้นพื้นฐานสำหรับโรงเรียนธนาคาร ให้กับพนักงาน ธ.ก.ส.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรสามารถทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจด้านการเงินการลงทุน อีกทั้งการวางแผนการออมเงิน อันเป็นการเสริมสร้างรากฐานที่มั่นคงในการดำเนินชีวิตในอนาคตให้กับเด็กและเยาวชนโครงการโรงเรียนธนาคารของ ธ.ก.ส. โดยแบ่งการจัดอบรมเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 50 คน ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล รัชดา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563