ซีพีเอฟมอบ 10 ล้านเปโซ ยกระดับภาคเกษตรกรรมของฟิลิปปินส์สู่ความยั่งยืน

ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ มอบเงิน 10 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ (ประมาณ 6.88 ล้านบาท) สนับสนุนโครงการพัฒนาภาคเกษตรในฟิลิปปินส์ของ ฯพณฯ ประธานาธิบดีดูแตร์เต แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร เพื่อร่วมสร้างความยั่งยืนภาคการเกษตรฟิลิปปินส์สู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน

นายสกล ชีวะโกเศรษฐ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ฟูดส์ ฟิลิปปินส์ คอร์ปอร์เรชั่น (ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ซีพีเอฟได้มอบเงินช่วยเหลือ 10 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อนำไปใช้ในโครงการพัฒนาภาคเกษตรกรรมในฟิลิปปินส์ของท่านประธานาธิบดี โรดดีโก โรอา ดูแตร์เต นั้นเป็นไปตาม หลัก “ปรัชญา 3 ประโยชน์” ในการทำธุรกิจของซีพีเอฟที่จะต้องทำให้ประเทศชาติ และประชาชนในประเทศที่ซีพีเอฟเข้าไปลงทุนได้รับประโยชน์ก่อน และสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลไทยที่ส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยมีส่วนร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้าในการผลิตสินค้าเกษตร และร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรประเทศในภูมิภาคอาเซียน

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมของท่านประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ซึ่งดำเนินการโดยกระทรวงการเกษตรฟิลิปปินส์นั้น มีเป้าหมายที่จะพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรฟิลิปปินส์ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงในระยะยาว โดยร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อถ่ายทอดความรู้การเกษตรสมัยใหม่แก่เกษตรกร การนำเทคโนโลยีและเครื่องจักรทันสมัยเพิ่มมูลค่าสินค้าที่ตรงตามความต้องการตลาดสามารถแข่งขันได้ ตลอดจนการพัฒนาสาธารณูปโภคการขนส่งลดต้นทุนการผลิตรวมถึงลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมควบคู่กัน

นายสกลกล่าวย้ำว่า แนวทางการทำธุรกิจของซีพีเอฟฟิลิปปินส์ จะดำเนินการควบคู่กับการช่วยเหลือสังคมและประชาชนชาวฟิลิปปินส์ ไปพร้อมๆ กัน โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและความรู้ด้านวิชาการสู่องค์กร และเกษตรกรชาวฟิลิปปินส์ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของภาคปศุสัตว์ของฟิลิปปินส์ เป็นการเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร  อีกทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศฟิลิปปินส์ได้เข้าถึงอาหารโปรตีนคุณภาพดีอย่างเพียงพอในราคาที่เหมาะสม

ซีพีเอฟได้เข้าไปตั้งฐานการผลิตในประเทศฟิลิปปินส์ ภายใต้ชื่อบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ฟูดส์ ฟิลิปปินส์ คอร์เปอเรชั่น (Charoen Pokphand Foods Phillipines Corporation) ปัจจุบันธุรกิจของซีพีเอฟในฟิลิปปินส์ ประกอบด้วย การผลิตอาหารสัตว์บก และสัตว์น้ำ ฟาร์มไก่ และฟาร์มสุกร ทั้งนี้ เพื่อรองรับความต้องการบริโภคภายในประเทศ และร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์