‘อำนวย’ ชี้ประเด็นหลักปฏิรูปประเทศต้องมุ่งสู่ภาคการเกษตร

นายอำนวย ปะติเส สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ประกาศว่าตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560 เป็นต้นมา ประเทศไทยกำลังเดินเข้าสู่ระยะที่ 2 ของการปฏิรูปประเทศในทุกด้าน การปฏิรูปก็คือการแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างหลายๆเรื่องที่ต้องแก้ ประเทศไทยเป็นประเทศสินค้าเกษตรประเด็นหลักของการปฏิรูปต้องมุ่งไปสู่ภาคเกษตรอย่างแน่นอน ในภาคเกษตรนั้นตัวแทนของเกษตรกรที่กฎหมายรองรับอยู่นั่นคือ ‘สภาเกษตรกรแห่งชาติ’ ในระดับชาติ และ ‘สภาเกษตรกรจังหวัด’ในระดับจังหวัด เพราะฉะนั้นการปรับตัว การติดตามสถานการณ์ในเชิงนโยบายของรัฐเพื่อที่จะเข้าไปสู่การแก้ปัญหาในระยะที่ 2 การปฏิรูปโครงสร้างระยะที่ 2 ก็มีความจำเป็นที่เกษตรกรต้องคอยติดตามสถานการณ์   ส่วนของสภาเกษตรกรฯได้มีการประชุมในคณะกรรมการซึ่งมี 15 ชุด ในแต่ละชุดมุ่งเน้นไปสู่ปัญหาภาคเกษตรชุดของตัวเองและประสานงานกับภาครัฐเพื่อที่จะนำกฎหมาย นโยบายของราชการต่างๆของรัฐที่ออกมา ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความอยู่ดี กินดี ได้ใช้ประโยชน์จากกฎหมายและนโยบายเหล่านั้น การปฏิรูประยะที่ 2 นี้จะเดินหน้าไปจนกระทั่งมีการเลือกตั้ง หลังเลือกตั้งเสร็จก็จะเข้าสู่การปฏิรูประยะที่ 3 แล้วก็จะเป็นการส่งมอบงานของรัฐบาลคสช.ไปสู่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งต่อไป ช่วงระยะเวลานี้ทุกคนจะต้องเอาใจใส่และปรับตัวเอง  ในด้านของสภาเกษตรฯเองจะยังคงอยู่เคียงข้างเกษตรกรด้วยมีองค์กรอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่ระดับอำเภอ ตำบล และสมาชิกในระดับหมู่บ้านหลายแห่งจะนำพาเกษตรกรไปสู่การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ยั่งยืน โดยช่วงนี้บทบาทในการขับเคลื่อนเรื่องที่สำคัญคือการออกกฎหมายส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา ซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ประมาณเดือนพฤษภาคม 2560 เกษตรกรที่ต้องทำสัญญากับผู้ซื้อทุกชนิดสินค้าเกษตรก็จะอยู่ในกลไกกฎหมายซึ่งเป็นการจัดระบบการผลิตกับระบบการตลาดให้สอดคล้องกันและป้องกันการเอารัดเอาเปรียบ    อีกเรื่องที่มีความสำคัญไม่น้อยคือการแก้ปัญหาหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบของเกษตรกรซึ่งเป็นนโยบายใหญ่ของรัฐบาลที่ต้องขจัดไม่ให้มีปัญหาเงินนอกระบบอีกต่อไป  หากเกษตรกรมีปัญหาเรื่องหนี้สินทั้งในและนอกระบบให้สภาเกษตรกรฯในพื้นที่ประสานให้ความช่วยเหลือได้ เพราะรัฐบาลได้ทำการวางระบบปรับโครงสร้างแก้ปัญหาไว้ให้เกษตรกรแล้ว    สำหรับปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นกับภาคการเกษตรในหลายพื้นที่ก็เป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้ที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของน้ำดื่ม น้ำใช้ ซึ่งสภาเกษตรกรฯได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานหน่วยปฏิบัติการเพื่อเติมน้ำดื่ม น้ำใช้ในพื้นที่ของเกษตรกรจากแหล่งน้ำที่อยู่ในพื้นที่หรือนอกพื้นที่ โดยเกษตรกรขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดในพื้นที่ของท่าน

                “ในทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรสามารถพึ่งพาสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ เพราะสภาเกษตรกรฯจะอยู่เคียงข้างเพื่อเพิ่มศักยภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปเพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริง” นายอำนวยกล่าวปิดท้าย