มทร.สุวรรณภูมิ เปิดบ้านรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565

6 ก.ย.64 รับสมัครนักศึกษาใหม่ 65

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 10 มิถุนายน 2565 ทั้ง 6 คณะ คือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์

ประเภทโควต้า และประเภทรับตรง รับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 10 มิถุนายน 2565   วุฒิ ม.3 เลือกกรอกใบสมัคร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วุฒิ ปวช./ม.6 เลือกกรอกใบสมัคร  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วุฒิ ปวช./ปวส. เลือกกรอกใบสมัคร ระดับปริญญาตรี ประกาศผลทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไปหลังการสมัคร

ประเภทรับในระบบกลาง (TCAS) รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รับสมัคร1 ตุลาคม 2564 ถึง 15 มกราคม 2565 รับวุฒิ ม.6 เลือกกรอกใบสมัคร ระดับปริญญาตรี สมัคร ส่งเอกสารการสมัคร และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://admissions.rmutsb.ac.th/web_admis/

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา จะมีสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อได้ขึ้นทะเบียนและชำระเงินพร้อมส่งเอกสารการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาครบถ้วนตามประกาศกำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไวต์ www.register.rmutsb.ac.th หรือโทรศัพท์ 035-709-085, 081-780-6996