ม.มหิดล สร้างสรรค์โลกดิจิทัล แทนร่าง “อาจารย์ใหญ่” สอนนักศึกษาแพทย์

หนึ่งในผลงานที่มหาวิทยาลัยมหิดลภาคภูมิใจ ในฐานะ “ปัญญาของแผ่นดิน” ได้แก่ “โปรแกรมการจำลองการฝึกส่องกล้องภายในหัวไหล่บนเทคโนโลยี Virtual Reality” ผลงานโดยทีม VSATs (Virtual Shoulder Arthroscopy Training Simulator) ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสนับสนุนโดย Mahidol Bremen Medical Informatics Research Unit (MIRU)

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์ ได้กล่าวถึงผลงานของนักศึกษาที่สร้างชื่อกลุ่มดังกล่าวว่า นับเป็นเทรนด์ใหม่ในการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ ด้วยเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) สามารถใช้แทนการศึกษาจากร่าง “อาจารย์ใหญ่” ซึ่งต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงในการศึกษาแต่ละครั้ง อีกทั้งยังมีข้อจำกัดในเรื่องการนำมาศึกษาซ้ำ เนื่องจากติดอุปสรรคของการเสื่อมสภาพ

วัตถุประสงค์หลักของการสนับสนุนโดย MIRU คือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แก้ไขปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข จึงมุ่งฝึกให้นักศึกษาทีม VSATs นำวิชาความรู้มาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาแพทย์

โจทย์ที่ได้รับคือ การฝึกนักศึกษาแพทย์ส่องกล้องรักษาข้อไหล่ผ่าน VR โดยพบว่า จากการออกแบบโปรแกรมให้สามารถฝึกซ้ำจนเกิดความชำนาญ เหมือนมีอาจารย์แพทย์มานั่งสอนอยู่ข้างๆ นอกจากจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาแพทย์แล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงสำหรับผู้ป่วยเมื่อนักศึกษาแพทย์จะต้องลงมือปฏิบัติจริงต่อไปในอนาคตอีกด้วย

ทีม VSATs สามารถคว้ารางวัลชมเชยหมวดโปรแกรมเพื่อการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับนิสิตนักศึกษา จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (National Software Contest 2022; NSC 2022)  ซึ่งผลงานดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนาให้สมบูรณ์พร้อมก่อนจะนำไปติดตั้งเพื่อใช้ศึกษาจริงสำหรับการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อไป

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ที่ www.mahidol.ac.th