มทร.ตรัง เผยความสำเร็จปลูกแตงโมลอยฟ้าบนเกาะสุกรให้มีผลผลิตตลอดทั้งปี

ที่ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมการใช้ปุ๋ยผสมเปลือกปูม้าในการปลูกแตงโมแบบโรงเรือนต้นแบบ “แตงโมลอยฟ้า เกาะสุกร” หมู่ที่ 2 ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรังอาจารย์ ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา/อาจารย์ประจำสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมด้วยอาจารย์ ดร.นัฎฐา คเชนทร์ภักดี อาจารย์ประจำสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง/ผู้ร่วมวิจัย และคณะทำงานโครงการธนาคารปูม้าตรังและกระบี่ มทร.ศรีวิชัย-วช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชำนาญ ขวัญสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากร

และชาวบ้าน เกษตรกร สมาชิกธนาคารปูม้าชุมชนเกาะสุกร กลุ่มวิสาหกิจแตงโมชุมชนเกาะสุกรและผู้สนใจมาตัดแตงโมที่มีการทดลองปลูกใน 4 ลักษณะ เพื่อศึกษาการปลูกแตงโมเชิงเปรียบเทียบ โดยแปลงที่ 1 จะมีลักษณ์ของการปลูกลงดินพื้นที่โล่งเหมือนที่ชาวบ้านปลูกอยู่ทั่วไป แปลงที่ 2 เป็นการปลูกแบบลงดินในโรงเรือน แปลงที่ 3 เป็นการปลูกลงดินในโรงเรือนตั้งเถาแนวตั้ง(ลอยฟ้า) 4. การเป็นการปลูกแตงโมลงในกระสอบในโรงเรือนตั้งเถาแนวตั้ง(ลอยฟ้า)สายพันธุ์ที่นำมาทดลองปลูกคือ โบอิ้ง 747 โดยปลูกในโรงเรียนขนาดกว้าง 3 เมตรสูง 3 เมตรยาว 6 เมตรจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตแตงโมในแปลงทดลองปรากฏว่า การปลูกแตงโมลอยฟ้า เต็มรูปแบบกล่าวคือการปลูกแตงโมในกระสอบจัดเถาแตงให้อยู่ในแนวตรง จะได้ผลผลิตที่ดีที่สุด สามารถควบคุมการให้น้ำ ให้ปุ๋ยการดูแลป้องกันแมลงและศัตรูพืชทำได้ดีกว่า สามารถกำหนดน้ำหนักและขนาดได้ ส่วนรสชาติความกรอบอร่อยก็เหมือนกับการปลูกแตงโมในช่วงฤดูแล้งที่สำคัญ เมื่อทดสอบความหวานด้วยเครื่องวัดความหวาน อยู่ในเกณฑ์ดี 12.3 ° Brix (องศาบริกซ์) และใช้เวลาในการปลูกเพียง 60-65 วัน

ต่อไปจะมีการขยายผลให้เกษตรกรได้นำวิธีการปลูกแตงโมลอยฟ้าในฤดูฝนระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึง กันยายน หรือจะสร้างโรงเรือนปลูกแตงโมได้ตลอดทั้งปี เพื่อแก้ปัญหานักท่องเที่ยวมาเกาะสุกรแล้วไม่ได้กินแตงโมเกาะสุกร

การปลูกแตงโมของเกษตรกรบนเกาะสุกรจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วงดังนี้

  1. ช่วงการปลูกคันนา คือการปลูกแตงโมหลังจากมีการปักดำกล้าข้าวแล้ว ในเดือน กันยายน และจะเก็บเกี่ยวผลแตงโมได้ในเดือน พฤศจิกายน
  2. ช่วงการปลูกโคก หรือการปลูกแตงโมชายหาดเกษตรกรจะเริ่มปลูกในเดือน พฤษจิกายน และจะไปเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วง มกราคม ของปีถัดไป
  3. ช่วงการปลูกหลังนา หรือจากเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว เกษตรกรจะปลูกแตงโมในช่วงปลายเดือนมกราคม และจะเก็บเกี่ยวในเดือนมีนาคมถึงเมษายน

การปลูกแตงโมโดยปกติจะปลูกในแปลงเปิดกลางแจ้งเหมือนพืชอื่นๆ ทั่วไป แต่มักปลูกได้ผลดีในช่วงหน้าแล้งเท่านั้น ซึ่งช่วงหน้าฝนมักมีปัญหาการระบาดของโรคและแมลงศัตรูของแตงโม ทำให้แตงโมมีคุณภาพของผลผลิตลดลง รสชาติไม่หวาน สีไม่แดงสด

การปลูกแตงโมลอยฟ้าในโรงเรือน จึงเป็นทางเลือกหนึ่งของการผลิตแตงโมคุณภาพนอกฤดูกาลเก็บเกี่ยวให้มีผลผลิตได้ตลอดทั้งปี และปลูกแตงโมต่อเนื่องในฤดูติดกันได้ สามารถควบคุมปัจจัยภายนอกได้ดีไม่ต้องกังวลเรื่องการระบาดของโรคทางดิน ให้ผลผลิตต่อพื้นที่สูง คุ้มค่าต่อการลงทุน การปลูกรูปแบบนี้แตงโมจะมีลวดลายที่เหมือนกัน ทำให้เป็นที่สนใจต้องตาต้องใจของผู้บริโภค

โดยลูกค้าผู้สนใจสามารถออเดอร์ได้ตั้งแต่ผลผลิตยังเล็กและสามารถตั้งราคาขายที่สูงกว่าท้องตลาดนับว่าเป็นการทดลองที่ประสบผลสำเร็จเกษตรกรนำไปปลูกต่อยอดเป็นอาชีพหลักสร้างรายได้ตลอดทั้งปี แถมนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาะสุกรจะได้กินแตงโมได้ตลอดทั้งปีเช่นกัน

อาจารย์ ดร.วิกิจ ผินรับ กล่าวว่า จากผลสำเร็จของการทดลองปลูกแตงโมเชิงเปรียบเทียบ ก็ได้ข้อสรุปว่า การปลูกแตงโมแบบลอยฟ้า ลักษณะโรงเรือนปิดสามารถปลูกแตงโมได้ดีมีคุณภาพสามารถควบคุมปริมาณน้ำ ควบคุมสภาพอากาศได้ดี และที่สำคัญผลแตงโมมีคุณภาพดี รสชาติหวาน กรอบ

ทั้งนี้ ทางโครงการฯได้นำ ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความเชี่ยวชาญในการปลูกแตงโมมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการปลูกแตงโมบนเกาะสุกรให้มีผลผลิตออกขายได้ทั้งปี  และตอนนี้ได้มีการขยายผลการปลูกแตงโมลอยฟ้าไปยังผู้ประกอบการรีสอร์ท โฮมสเตย์ ได้นำวิธีการปลูกแบบลอยฟ้าไปบ้างแล้ว โดยทางโคงการฯจะเป็นพี่เลี้ยงจนกว่าเกษตรกร ผู้ประกอบการประสมผลสำเร็จมีแตงโมให้นักท่องเที่ยวกินได้ทั้งปีที่เกาะสุกร.