คณะครุศาสตร์ฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท เซ้าเทอร์น เซฟตี้ จำกัด

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย  ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท เซ้าเทอร์น เซฟตี้ จำกัด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นายมนตรี ทองเส้ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ้าเทอร์น เซฟตี้ จำกัด และ นางสาวธัญลักษณ์ พรหมจันทร์ หัวหน้าฝ่ายขาย บริษัท เซ้าเทอร์น เซฟตี้ จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร ของทั้ง 2 หน่วยงานเข้าร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในการลงนามในครั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอน วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี อันจะสามารถนำผลที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน