อ.ส.ค. หนุนฟาร์มประสิทธิสูงเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้โคนมอาชีพพระราชทาน มุ่งเน้นเป็นต้นแบบให้แก่เกษตรกรไทย

อ.ส.ค. เดินหน้าเสริมเขี้ยวเล็บอาชีพโคนมพระราชทาน ชวนเกษตรกร และประชาชนชาวไทยเข้ามาเรียนรู้สุดยอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม ณ “ฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง”  หวังยกระดับรายได้และอาชีพให้เกษตรกรไทยยุควิกฤติเศรษฐกิจ  พร้อมผลักดันฟาร์มแห่งใหม่ขึ้นแท่นศูนย์กลางการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านการเลี้ยงโคนมที่ทันสมัย

นายสมพร  ศรีเมือง ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่า  ปัจจุบันฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คนอกจากได้รับการยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีความสวยงามระดับประเทศแล้ว  ยังเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมนมที่มีความทันสมัยที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งยังมีโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นมภายใต้แบรนด์นมไทย-เดนมาร์ค หรือนมวัวแดงที่ได้รับการยอมรับว่ามีกระบวนการผลิตที่มีความทันสมัยที่สุดในอาเซียนอีกด้วย

ปัจจุบัน อ.ส.ค. ได้เปิดฟาร์มโคนม ไทย-เดนมาร์คให้ เกษตรกร นิสิต นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไป   เข้ามาเรียนรู้ด้านโคนมอย่างครบวงจร  รวมทั้งยังเปิดให้เยี่ยมชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คภายใต้ “ฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง (Thai-Denmark Smart Dairy Farm)  ที่ตั้งอยู่ในฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ปัจจุบัน อ.ส.ค. ใช้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนมของประเทศ เป็นฟาร์มสำหรับใช้ในการศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการฟาร์มด้วยเทคโนโลยี  เช่น การสแกนเบอร์โคนมในแต่ละตัวเพื่อเก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์  ระบบรีดนมแบบไปป์ไลน์ ที่บันทึกปริมาณน้ำนมดิบที่ได้จากโคนมรายตัว เฉลี่ยได้ปริมาณน้ำนมดิบเท่าไหร่ต่อวัน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (การจัดของเสียในฟาร์ม) และคำนึงถึงการกินอยู่ของแม่โคตามหลักสวัสดิภาพสัตว์   รวมทั้งระบบการรีดนมที่มีการบันทึกปริมาณน้ำนมดิบรายตัวรายวัน มีระบบทำความสะอาด  ซึ่ง อ.ส.ค. ได้วางเป้าหมายให้มีการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงสำหรับนักวิชาการเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ปีละไม่น้อยกว่า 680 คน และเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชมกิจการฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค

“อยากให้ประชาชน  เกษตรกร นิสิต นักเรียน นักศึกษาเข้ามาเยี่ยมชมกันเยอะๆ  ซึ่งทางเรามีเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับโคนมตลอดการเยี่ยมชม  ปัจจุบันฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงถือเป็นศูนย์เรียนรู้ฟาร์มโคนมแห่งชาติที่มีเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงโคนมที่ทันสมัยที่สุดในประเทศและระดับอาเซียน” นายสมพร  กล่าว