ครม.ทุ่ม 619 ล้าน ปั้นอาชีวะ 2 แสนคนรองรับ EEC

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า เห็นชอบยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ.2560-2564) วงเงิน 619ล้านบาท ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 6 กลยุทธ์ ได้แก่ 1.สร้างเสริมคุณลักษณะผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ นิสัยอุตสาหกรรม ภาษา ICT เทคโนโลยีและนวัตกรรม2.ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับ Super Cluster/Cluster,New Engine of Growth เพิ่มหลักสูตรทักษะเฉพาะทาง จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ/ศูนย์พัฒนาทักษะเฉพาะทางร่วมกับสถานประกอบการ 3.ต่อยอดทักษะกำลังคนในสถานประกอบการให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์