มทร.ศรีวิชัย แนะนำเทคนิค การผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี

“กิ่งตายาง” เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในการขยายพันธุ์ยางด้วยวิธีการติดตา การปลูกสร้างแปลงกิ่งตายางมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดีที่สมบูรณ์และถูกต้องตรงตามสายพันธุ์ เพื่อนำมาใช้ในการติดตาต้นกล้ายางให้ได้ต้นยางพันธุ์ดีที่มีคุณภาพตามต้องการ นางศิริวรรณ ทองเลี่ยมนาค นักวิชาการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) ได้แนะนำเทคนิค “การผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี” ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราได้นำไปทดลองใช้กัน ดังต่อไปนี้

1. การเลือกพื้นที่ ควรจะเป็นพื้นที่ราบ น้ำไม่ท่วมขัง อยู่ใกล้แหล่งน้ำ และมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวก

2. การวางผังแปลงกิ่งตายาง ควรกำหนดพันธุ์ยางที่จะปลูกมีพันธุ์อะไรบ้าง และแต่ละพันธุ์

3. ระยะปลูก ส่วนใหญ่ระยะปลูกที่นิยมปลูกกันคือ ระยะ 1×2 เมตร เพราะจะต้นแม่พันธุ์และได้กิ่งตาที่สมบูรณ์ และสะดวกในการกำจัดวัชพืชและการบำรุงรักษา

4. การบำรุงรักษาและการใช้ปุ๋ย สำหรับปุ๋ยผสมบำรุงแปลงกิ่งตายางมี 2 สูตร คือ 20-8-20 ในเขตปลูกยางเดิม 20-10-12 ในเขตปลูกยางใหม่ใส่ปุ๋ยแต่ละสูตร ควรใส่ตามอายุของต้นกิ่งตายาง

5. การใส่ปุ๋ยในช่วง 1-2 ปีแรก ใส่ตามอายุของต้นยาง คือ 2, 4 และ 6 เดือน ควรใช้ปุ๋ยผสมสูตร 20-8-20 อัตรา ครั้งละ 40-60 กิโลกรัมต่อไร่ และสูตร 20-10-12 ในแหล่งปลูกยางใหม่ สำหรับดินทุกชนิด อัตราครั้งละ 30 กิโลกรัมต่อไร่

6. การใส่ปุ๋ยช่วงอายุ 2 ปีขึ้นไป ใส่ปุ๋ยทุกครั้งหลังจากตัดกิ่งตาไปใช้ และอีก 1 ครั้งหลังจากตัดล้างแปลงเพื่อเลี้ยงกิ่งกระโดงใหม่โดยใช้ปุ๋ยผสมสูตร 20-8-20 ในแหล่งปลูกยางเดิมครั้งละ 40-60 กิโลกรัมต่อไร่ และสูตร 20-10-12 ในแหล่งปลูกยางใหม่สำหรับดินทุกชนิด อัตราครั้งละ 30 กิโลกรัมต่อไร่

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับ นางศิริวรรณ ทองเลี่ยมนาค นักวิชาการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) ได้ที่เบอร์โทร. 086-950-3195