ชาวนาแห่ทำประกันภัยข้าวนาปี เดือนเดียว 1.3 ล้านราย คปภ.แนะใต้เร่งสมัครก่อน ธ.ค.

นายสุทธิพล ทวีชัยการ

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 เพื่อให้ระบบประกันภัยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรไทย และเริ่มรับประกันภัยตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 มีเกษตรกรสนใจทำประกันภัยข้าวนาปีแล้ว 1.3 ล้านราย มีพื้นที่ทั้งสิ้น 20.02 ล้านไร่

โดยเดือนกรกฎาคม ประเทศไทยประสบกับสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เบื้องต้นได้รับรายงานความเสียหายจากภัยน้ำท่วมแล้ว 2.08 ล้านไร่ จากพื้นที่ที่ทำประกันภัย 13.54 ล้านไร่ คิดเป็น 15.41% ทางสำนักงาน คปภ.จึงออกมาตรการ 2 ส่วน ได้แก่ มาตรการป้องกันสำหรับพื้นที่ที่ยังไม่ถูกน้ำท่วมเพื่อลดผลกระทบ และมาตรการเยียวยาในพื้นที่ประสบอุทกภัย โดยลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือด้วยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และน้ำดื่ม แจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมทั้งร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด บริษัท ประกันภัย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รวบรวมข้อมูลความเสียหาย เพื่อประสานติดตาม เร่งรัดการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

พร้อมกันนี้ เพื่อบริหารความเสี่ยงภัยจากภัยน้ำท่วมสำหรับในพื้นที่ภาคใต้ ได้เตรียมมาตรการป้องกันภัย โดยขอให้มีการจัดหาพื้นที่กลางสำหรับจอดรถ เพื่อป้องกันไม่ให้รถยนต์ของประชาชนถูกน้ำท่วม และเร่งประชาสัมพันธ์ให้ชาวนาในพื้นที่ที่ยังไม่ถูกน้ำท่วมให้รีบทำประกันภัยข้าวนาปี เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ โดยพื้นที่ภาคใต้สามารถซื้อประกันภัยข้าวนาปีได้ตั้งแต่ก่อนเพาะปลูกจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560

ที่มา : มติชนออนไลน์